GRADONAČELNIK / Utorak, 19. svibnja 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini (“Narodne novine” broj 36/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke  12. svibnja 2015. godine, donio je

 

O D L U K U
O USTROJAVANJU MOTRITELJSKO-DOJAVNE SLUŽBE

 

 

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području grada Rijeke, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2015. godine.

 

 

Članak 2.

Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove Odluke provode:

       Pilotski klub “Krila Kvarnera”;

       Dobrovoljno vatrogasno društvo “Drenova” (u daljnjem tekstu: DVD “Drenova”);

       Dobrovoljno vatrogasno društvo “Sušak – Rijeka” (u daljnjem tekstu: DVD “Sušak”);

        službe zaštite u pravnim osobama s povećanom opasnošću za nastanak i širenje požara;

       ophodnje i motritelji Hrvatskih šuma d.o.o. – Šumarije Rijeka;

       Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo (u daljnjem tekstu: Direkcija).

 

 

Članak 3.

Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, Pilotski klub “Krila Kvarnera”, DVD “Drenova” i DVD “Sušak”, u dane kada je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih požara organiziraju stalno dežurstvo u vremenu od:

       14,00 – 20,00 sati, radnim danom;

       10,00 – 20,00 sati, nedjeljom i u dane blagdana.

Pored operativnog centra Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (telefon 193) i Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Županijskog centra 112 Rijeka (u daljnjem tekstu: Županijski centar 112),  dežurstvo se organizira i u Direkciji u vremenu od:

       00,00 – 24,00 sata.

Dojava Direkciji obavlja se pozivom na broj telefona: 08005100.

Dojave koje zaprimi Direkcija ili Županijski centar 112 prosljeđuju se u operativni centar Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke koji angažira potrebne snage za gašenje, vodi akciju gašenja i kontinuirano izvješćuje Direkciju, Županijski centar 112, Ministarstvo unutarnjih poslova – Policijsku upravu primorsko-goransku te po potrebi i druge službe.

 

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada  Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/15-04/37-51
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 12. svibnja 2015.

 

                                                                                                                GRADONAČELNIK 

                                                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL