GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o stipendiranju studenata koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke

 


I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 2.

 

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada, u okviru programskih aktivnosti Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (u daljnjem tekstu: Odjel).

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sredstvima za poticanje obrazovanja za deficitarna zanimanja na području grada Rijeke.

 

 

Članak 3.

 

Pod pojmom deficitarno zanimanje, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se odgovarajuće zanimanje za koje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Rijeka (u daljnjem tekstu: Zavod) nema prijavljenih nezaposlenih osoba odnosno prijavljeno je manje osoba od iskazanih potreba.

Odluku kojom se utvrđuju deficitarna zanimanja donosi Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na temelju:

– podataka Zavoda, o potrebama zapošljavanja na području grada Rijeke i o raspoloživim osobama koje su prijavljene na Zavodu,

– podataka Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, iskazanih potreba ustanova sa sjedištem na području grada Rijeke za radnicima koji obavljaju odgovarajuće stručne poslove od posebne važnosti za obavljanje djelatnosti tih ustanova.

 

Članak 4.

 

Broj stipendija, visinu mjesečnog iznosa stipendija i deficitarna zanimanja za koja se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija, Gradonačelnik utvrđuje posebno za svaku akademsku godinu.

 


II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJE

 

Članak 5.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti student (u daljnjem tekstu: student) koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da je državljanin Republike Hrvatske,

– da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci,

– da je student sveučilišnog ili stručnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,

– da je postigao opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5, ukoliko se radi o studentu prve godine studija,

– da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova, ukoliko se radi o studentu druge ili više godine studija.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti sveučilišni ili stručni studij na visokom učilištu.

 

Članak 6.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema student:

– koji se obrazuje uz rad,

– koji pohađa poslijediplomski ili specijalistički studij.

 

Članak 7.

 

Kriteriji za dobivanje stipendija utvrđeni su u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

 

III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

 

 

Članak 8.

 

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Odjel, u pravilu, na početku akademske godine, na temelju odluke Gradonačelnika.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na internetskim stranicama Grada, a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u lokalnom dnevnom tisku.

 

Članak 9.

Tekst objave natječaja sadrži:

– opće uvjete za pristupanje natječaju,

– vrijeme trajanja natječaja,

– dokumentaciju koju pristupnik treba priložiti,

– naziv tijela kojemu se podnose prijave,

– broj stipendija,

– mjesečni iznos stipendije.

 

 

Članak 10.

 

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik na vrijeme od četiri godine.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i tri člana, a čine ga dva predstavnika iz Odjela te dva stručna djelatnika s područja socijalne skrbi i kulture.

  

  

Članak 11.

 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo provodi bodovanje i rangiranje pristupnika natječaju te utvrđuje prijedlog rang-liste.

Prijedlog rang-liste iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju kriterija iz članka 7. ove Odluke.

 

Članak 12.

 

Prijedlog rang-liste iz članka 11. ove Odluke, Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Gradonačelnik utvrđuje rang-listu.

Rang-lista iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na internetskim stranicama Grada.

Svaki pristupnik natječaju može na rang-listu podnijeti pisani prigovor Odjelu u roku osam dana od dana objave rang-liste.

Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u pisarnici Grada.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja pristupniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.

 

Članak 13.

 

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, sa studentom se sklapa ugovor o stipendiranju (u daljnjem tekstu: ugovor) za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane ovom Odlukom.

Ugovor sa studentom u ime Grada sklapa Odjel.

 

Članak 14.

 

Sklapanjem ugovora, korisnik stipendije se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni ili stručni studij na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje u roku od godine dana nakon svršetka studijske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

Pravo na primanje stipendije korisniku prestaje na kraju akademske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

 

Članak 15.

 

Pravo nastavka primanja stipendije u okviru visokog obrazovanja, bez ponavljanja natječajnog postupka, korisnik stipendije ostvaruje kako slijedi:

– uspješnim završetkom studijske godine i prijelazom u višu studijsku godinu odnosno upisom na višu razinu sveučilišnog ili stručnog studija,

– ostvarenjem općeg uspjeha u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova,

– zadržavanjem prebivališta na području grada Rijeke.

Pravo nastavka primanja stipendije iz stavka 1. ovoga članka korisnik stipendije dokazuje na početku svake akademske godine.

 

  

 
IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

 

 

Članak 16.

 

Stipendija se isplaćuje u razdoblju od devet mjeseci akademske godine, sve dok korisnik stipendije ispunjava uvjete iz ove Odluke.

Stipendija se isplaćuje od prvog do desetog u mjesecu za tekući mjesec.

Korisnik stipendije je dužan u roku od 15 dana od dana završetka obrazovanja dostaviti potvrdu o završetku sveučilišnog ili stručnog studija te odjaviti stipendiju.

 

 

 

Članak 17.

 

Student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju.

U slučaju da je student korisnik neke druge stipendije, dužan je pravovremeno obavijestiti Odjel o odustanku od stipendije Grada.

Ako se utvrdi da je student koji je korisnik stipendije Grada istovremeno i korisnik neke druge stipendije, ugovor će se raskinuti te će student izvršiti povrat isplaćenih sredstava za razdoblje za koje su zaprimljene dvostruke uplate.

 

 

Članak 18.

 

Korisnik stipendije koji u akademskoj godini ostvari prosjek ocjena manji od 3,0 i manje od 55 ECTS bodova, gubi pravo na nastavak primanja stipendije, bez obveze povrata primljenih iznosa stipendije.

Korisniku stipendije koji ne završi uspješno studijsku godinu odnosno cjelokupni sveučilišni ili stručni studij ili prekine obrazovanje, obustavlja se daljnja isplata stipendije i dužan je vratiti cjelokupan iznos stipendije primljene u toj akademskoj godini.

Iznos primljene stipendije kojeg je korisnik stipendije dužan vratiti uvećava se za kamatnu stopu (ugovorom utvrđenu) s rokom vraćanja sukladno pozitivnim propisima.

 

Članak 19.

 

U slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest ili nesretni slučaj korisnika stipendije i slično) zbog kojih korisnik stipendije ne može ispunjavati ugovorne obveze, korisnik stipendije je dužan u roku 30 dana od dana nastupa tih okolnosti podnijeti pisanu zamolbu Gradonačelniku, radi daljnjeg reguliranja statusa korisnika stipendije.

Zamolba se podnosi putem Odjela. Uz zamolbu, korisnik stipendije dužan je priložiti  odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastup okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 20.

 

Odjel vodi očevidnik korisnika stipendija.

 

 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 21.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/10).

 

 

Članak 22.

 

Ugovori o stipendiranju sklopljeni temeljem Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/10), ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni odnosno do prestanka ugovora o stipendiranju.

 

Članak 23.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/30
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Privitak 1.