GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14), članka 40. stavka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića manjka prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2014. godinu u iznosu od 234.368.654,71 kuna, koji se sastoji od prenesenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 209.311.970,02 kuna i manjka prihoda i primitaka ostvarenog u 2014. godini u iznosu od 25.056.684,69 kuna.

 

 

Članak 2.

 

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za 2014. godinu, na dan 31. prosinca 2014. godine utvrđena su kako slijedi:

 

Broj računa

Naziv računa

Stanje 31.12.2014.

92211

Višak prihoda poslovanja

88.939.014,96

92213

Višak primitaka od financijske imovine

14.398.395,96

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

-337.706.065,63

 

Manjak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje

-234.368.654,71

 

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja u iznosu od 88.939.014,96 kuna i ostvarenim viškom primitaka od financijske imovine na računu 92213 – Višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 14.398.395,96 kuna, pokrit će se dio manjka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 103.337.410,92 kuna, slijedom čega ukupan manjak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 234.368.654,71 kuna (u daljnjem tekstu: preneseni manjak).

 

 

Članak 3.

 

Dio prenesenog manjka iz članka 2. ove Odluke  u iznosu od 10.000.000,00 kuna pokrit će se  iz prihoda poslovanja tekuće godine, a  planirat će se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu.

 

 

Članak 4.

 

Plan mjera za pokriće preostalog dijela prenesenog manjka u iznosu od 224.368.654,71 kuna donijet će se do kraja 2015. godine.

 

 

Članak 5.

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/35
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.