GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Srdoči

 

 

  1. Grad Rijeka prenijet će Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke pravo vlasništva na nekretninama označenim kao k.č.br. 5/980 površine 4.112 m2 k.o. Srdoči i k.č. br. 5/982 površine 1.983 m2 k.o. Srdoči.
  1. Nekretnine iz točke 1. ove Odluke, sukladno Odluci o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/09 i 51/13), predstavljaju građevne čestice planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 na kojima će Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke po programu društveno poticane stanogradnje izgraditi dvije višestambene građevine sa 92 stana s pristupnim putevima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila.
  1. Vrijednost nekretnina iz točke 1. ove Odluke, temeljem Odluke o građevinskom zemljištu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 48/09 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/14) i Cjenika građevinskog zemljišta (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/10 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 13/14 i 3/15), iznosi 1.145,00 kn/m2, što za ukupnu površinu od 6.095 m2 iznosi 6.978.775,00 kn.
  1. Na ime prijenosa prava vlasništva na nekretninama iz točke 1. ove Odluke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke izvršit će povrat ulaganja Grada Rijeke u iznosu od 6.978.775,00 kn, na način koji će se utvrditi ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7.
  1. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će ugovor o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Srdoči s Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.
  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/40
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.