GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 7. stavka 2. podstavka 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu (“Narodne novine” broj 15/15), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini (“Narodne novine” broj 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe
Grada Rijeke u 2015. godini

 

 

 

Članak 1.

 

            Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu, u iznosu od 15.439.156 kuna.

            Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14), Ugovorom o korištenju proračunskih sredstava u 2015. godini KLASA:112-01/15-03/1, URBROJ:2170/01-09-20-15-1 od 7. siječnja 2015. godine, Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu (“Narodne novine” broj 15/15) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini (“Narodne novine” broj 15/15).

 

 

Članak 2.

 

            Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

1. Rashode za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 13.895.240 kuna, i to za:

        – plaće, u iznosu od 10.779.000 kuna,

        – ostale rashode za zaposlene, u iznosu od 348.107 kuna,

        – doprinose na plaće, u iznosu od 2.768.133 kuna.

2. Materijalne rashode za JVP Grada, u iznosu 1.543.916 kuna, i to za:

        – naknade troškova zaposlenima, u iznosu od 390.000 kuna,

        – rashode za materijal i energiju, u iznosu od 648.916 kuna,

        – rashode za usluge, u iznosu od 355.000 kuna,

        – ostale nespomenute rashode, u iznosu od 150.000 kuna.

 

 

Članak 3.

 

            Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVP Grada za 2015. godinu, a mjerilo je broj zaposlenika u JVP Grada (140 zaposlenika), utvrđen Planom zaštite od požara za područje grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15).  

 

 

Članak 4.

 

            Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

           – plaće za redovan rad,

           – plaće za prekovremeni rad,

           – plaće za posebne uvjete rada,

           – ostali rashodi za zaposlene,

           – doprinosi za mirovinsko osiguranje,

           – doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje,

           – doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

 

 

Članak 5.

            Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača/izvoditelja.

 

 

 Članak 6.

            Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste materijalnih rashoda za JVP Grada:  

           – naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život,

           – uredski materijal i ostali materijalni rashodi,

           – energija,

           – materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,

           – sitni inventar i auto gume,

           – službena, radna i zaštitna odjeća i obuća,

           – usluge telefona, pošte i prijevoza,

          – usluge tekućeg i investicijskog održavanja,

          – komunalne usluge,

          – premije osiguranja. 

 

 

Članak 7.

            Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/46
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.