GRADSKO VIJEĆE GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Godina II. - broj 4.Godina I. – broj 4.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna
Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) stupio je na snagu Generalni urbanistički plan grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) utvrđena je člankom 77. i 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) – u daljnjem tekstu: Zakon.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela. 

 


II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

– usklađenja trase obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti s trasom utvrđenom Prostornim planom Primorsko-goranske županije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/13), 

– korekcije dijelova željezničke infrastrukture postojeće pruge M202 Zagreb – Rijeka sukladno rezultatima Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane (Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, listopad 2014. g.),

– utvrđivanja uvjeta gradnje na područjima sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke namjene u zaštićenom obalnom području mora,

– razmatranja uvjeta smještaja i gradnje unutar područja namjene “Javna i društvena namjena”,

– usklađenja s odredbama Zakona na način da se redefiniraju obuhvat i vrste planova užeg područja na području grada Rijeke,

– ispravka očite greške/propusta ili usklađenja s ostalim dijelovima Plana.

 

 
III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana


 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

           

Članak 4.

 

Područja sportsko-rekreacijske namjene oznake R1-1 (Sportsko područje Marčeljeva draga), R1-2 (Sportsko područje Podkoludricu), R1-3 (Sportsko područje Kantrida) i R1-6 (Sportsko područje Krimeja) te područja ugostiteljsko-turističke namjene oznake T1-3 (Ugostiteljsko-turističko područje Kantrida) i T1-4 (Ugostiteljsko-turističko područje Plumbum) su ili izgrađena (R1-2, T1-3 i T1-4) ili je za njih Planom utvrđena mogućnost izgradnje u opsegu koji prelazi okvire utvrđene Zakonom unutar građevinskih područja za izdvojene namjene u zaštićenom obalnom području mora. Njihovim uključivanjem u građevinsko područje naselja stvorit će se pretpostavke za funkcionalnu i prostornu rekonstrukciju tih područja.

Primjena Zakona nameće potrebu usklađenja odgovarajućih tekstualnih (odredbi za provođenje) i grafičkih dijelova Plana u odnosu na primjenu planskih procedura, urbanističkih pokazatelja i terminoloških odrednica utvrđenih Planom.

Prostornim planom Primorsko-goranske županije utvrđena je nova trasa obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti koja u odnosu na trasu utvrđenu ovim Planom prolazi sjevernije te stoga zaobilazi građevinska područja naselja grada Rijeke, čime se umanjuju negativni utjecaji željezničke pruge (bliina naselju, buka, vibracije i sl.) i optimizira  njeno korištenje za potrebe javnog prijevoza putnika.

Provedba Strategije razvoja grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine usvojene 19. rujna 2013. godine od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke, u segmentu  dogradnje sustava odgoja i obrazovanja, predstavlja polazište za provjeru mreže lokacija i uvjeta gradnje i uređenja istih na način kako su utvrđeni Planom.

 

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– utvrditi uvjete gradnje građevina i uređenja površina unutar građevinskih područja sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke namjene smještenih unutar zaštićenog obalnog područja mora,

– izvršiti usklađenje Plana s važnijim infrastrukturnim projektima na području grada Rijeke,

– izvršiti usklađenje Plana s odredbama Zakona na način da se redefiniraju obuhvat i vrste planova užeg područja,

– utvrditi mrežu lokacija i uvjeta gradnje i uređenja građevina odgoja i obrazovanja.

 

 

 VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 6.

 

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

– Studiji okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane (Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, listopad 2014. g.),

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

 Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Odjel.

 

 

 VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

 

Članak 7.

 

 Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

 

VIII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana


 

Članak 8.

 

 Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

a) tijela određena propisima koja će davati iz područja svog djelokruga rada:

– Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

– Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

– Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,

– Ministarstvo obrane, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša,

– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka,

– Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb,

– Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji – Služba za gospodarstvo.

 
b) ostali sudionici koji će davati preporuke i primjedbe iz područja svog djelokruga rada:

– Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,

– Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka,

– Hrvatske željeznice, HŽ infrastruktura d.o.o., Zagreb,

– Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

– Energo d.o.o. Rijeka,

– KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

– HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 – zapad, lokacija Rijeka,

– upravna tijela Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

           


IX. Rokovi

 

Članak 9.

 

 Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:  

– za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 8. ove Odluke, 

– za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana – rok od 15 dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 20 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 


X. Izvori financiranja

 

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.

 


XI. Završna odredba


Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/42
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.