GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja
Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

 

Članak 1.

 

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana), utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi promjena nastalih u području obuhvata Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/05) – u daljnjem tekstu: Plan, te na širem gradskom području, a koje imaju utjecaj na daljnji proces provedbe prostorno-planskih uvjeta utvrđenih Planom i koje rezultiraju potrebom:

– izmjene oblika i površine građevne čestice Znanstveno-tehnologijskog parka d.o.o. oznake D5-4, sukladno izrađenoj geodetskoj podlozi i rješenju o izvedenom stanju, i s tim u svezi izmjene oblika i površine građevne čestice kotlovnice/energane oznake D5-9,

– planiranja kolnog pristupa građevinama koje su planirane za izgradnju u drugoj fazi izgradnje Sveučilišnog kampusa, i to: Tehničkom fakultetu planiranom za izgradnju na građevnoj čestici oznake D5-18, Ekonomskom fakultetu planiranom za izgradnju na građevnoj čestici oznake D5-19, Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih studija planiranim za izgradnju na građevnoj čestici oznake D5-20, Sveučilišnoj knjižnici planiranoj za izgradnju na građevnoj čestici oznake D5-3 te Akademiji primijenjenih umjetnosti izgrađenoj na građevnoj čestici oznake D5-20, a sve u skladu sa izrađenim prostornim programima i idejnim rješenjima predmetnih građevina,

– izmjene kapaciteta i tipologije građevina za smještaj studenata planiranih za gradnju na građevnoj čestici oznake D5-15 te s tim u svezi izmjene najvećeg dozvoljenog broja etaža građevina te broja parkirnih mjesta,

– izmjene kapaciteta i uvjeta gradnje građevine/a na građevnoj čestici oznake D3-1.1.,

– izmjene oblika i površine građevne čestice oznake R1-3 sukladno novom programu atletskog stadiona koji će se graditi za potrebe Grada Rijeke i Sveučilišta u Rijeci,

– prenamjene građevne čestice oznake Z1-13 u građevnu česticu stambene namjene,

– izmjene uvjeta i načina zbrinjavanja/odvodnje oborinskih voda,

– rješavanja prometne problematike koja se odnosi na formiranje kružnog križanja na spoju Ulice Tome Strižića i Ulice Vjekoslava Dukića,

– osiguranja preduvjeta za gradnju i smještaj infrastrukturnih objekata i građevina.

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

Površina obuhvata Izmjena i dopuna Plana iznosi oko 43 ha.

 

 

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 


Članak 4.

 

Na prostoru nekadašnje vojarne, sukladno Planu, započet je postupak rekonstrukcije iste, te je od donošenja Plana do danas unutar područja predviđenog za razvoj Sveučilišta izgrađen najveći dio visokoškolskih građevina predviđenih Prvom fazom izgradnje Sveučilišnog kampusa (građevina Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, Građevinskog fakulteta i Sveučilišnih odjela i studentskog restorana te prenamjena bivše Komande u Akademiju primijenjenih umjetnosti), kao i pripadajuća infrastruktura i prometnice (1. faza Sveučilišne avenije, produžetak Dukićeve ulice te pješačke staze i stepeništa), a unutar područja namijenjenog razvoju Kliničkog bolničkog centra, temeljem projekta buduće bolnice izgrađeni su novi paviljoni hemodijalize i centra za podvodnu i hiperbaričnu medicinu.

Nastavak razvoja Sveučilišnog kampusa vidljiv je u izgradnji triju paviljona za smještaj studenata, kapaciteta oko 750 ležaja, dok je za izgradnju nove bolnice u cijelosti dovršena imovinsko-pravna priprema i projektna dokumentacija izgradnje 1. faze (ginekologija, rodilište i dječja bolnica).

Zahvaljujući Planu, dovršena je izgradnja dijela planiranih višestambenih građevina duž zapadne strane Sveučilišne avenije, čime je pokrenuta realizacija stambenog potencijala ovog područja.

 

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 


Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– uklopiti izgrađene građevine i uređene površine u novopredložena građevna rješenja i novonastale potrebe korisnika prostora (Sveučilišta u Rijeci, Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Grada Rijeke te ostalih sudionika u gradnji) u inicijalnu plansku mrežu i koncepciju,

– izgrađene prometnice te ostale prometne površine namijenjene prometu u kretanju i mirovanju potrebno je uskladiti s potrebama postojećih građevina i planiranim korekcijama prvobitnog planskog programa,

– ostale javne površine, trgove, pješačke i parkovne površine te otvorene sportsko-rekreacijske sadržaje potrebno je uskladiti u funkcionalnu mrežu s namjerom stvaranja atraktivne zone unutar gradskog područja,

– izvršiti intervencije u odredbama za provođenje Plana s namjerom ostvarenja infrastrukturnih prilagodbi u cilju nesmetanog korištenja, povezivanja i razvoja predmetnog područja.

 

 

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 6.

 

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

– Prostornom planu uređenja grada Rijeke (“Službene novine Primorsko–goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 13/14)

– Generalnom urbanističkom planu grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14),

– programu izgradnje, idejnim i ostalim projektnim rješenjima sveučilišnih, zdravstvenih, smještajnih, sportskih i uslužnih sadržaja,

– projektnim rješenjima cestovne, komunalne i ostale javne infrastrukture,

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. podstavaka 1. do 3. ovoga članka osigurat će Odjel, stručne podloge iz podstavka 4. ovoga članka osigurat će Sveučilište u Rijeci i Klinički bolnički centar Rijeka, a stručne podloge iz podstavaka 5. i 6. ovoga članka osigurat će Odjel i javnopravna tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana.

 

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

 

VIII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana

           

Članak 8.

 

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

a) tijela određena propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:

– Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka,

– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

– Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb,

– Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

– Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo.

 
b) ostali sudionici koji će davati preporuke i primjedbe iz područja svog djelokruga rada:

– Sveučilište u Rijeci,
– Klinički bolnički centar Rijeka,
– HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Rijeka,
– HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 – zapad, lokacija Rijeka,
– Energo d.o.o. Rijeka,
– KD Čistoća d.o.o. Rijeka,
– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,
– upravna tijela Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

 

 
IX. Rokovi

 

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

– za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 90 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 8. ove Odluke,

– za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana – rok od 15 dana,

– za izradu Izvješća o javnoj raspravi – rok od 15 dana od dana okončanja javne rasprave,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od provedene javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 


X. Izvori financiranja

 

Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.

 

 

XI. Završna odredba


Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/43
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.