GRADSKO VIJEĆE GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 31. ožujka 2014.

Godina II. - broj 4.Godina I. – broj 4.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči

 

Članak 1.

 

Obveza izrade i donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela naselja Srdoči (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14).

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

– usklađenja prometnih rješenja i uvjeta gradnje s rješenjima i uvjetima gradnje utvrđenim prostornim planovima kontaktnog područja i to: Detaljnim planom uređenja stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/09 i 51/13) i Detaljnim planom uređenja trgovačkog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08),

– utvrđivanja prostornih, prometnih i drugih uvjeta za građevne čestice obuhvaćene ovim Izmjenama i dopunama Plana,

– osiguranja preduvjeta za zaštitu prostora i okoliša.

 

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana sastoji se od područja “A”, “B” i “C”.

Područje “A” obuhvaća građevne čestice oznake GP1, 5Pa/b, 6Pa/b, JP3a, GP2, JZ4 i JZ5. Površina obuhvata područja „A“ iznosi 0,98 ha.

Područje „B“ obuhvaća građevne čestice oznake 23, 24 ,25, 26, 27, 10P, 11P,12P, 33b, 28a, 28b, KP2, KP 8, JP12 i JZ27 te dio građevne čestice oznake GP3. Površina obuhvata područja „B“ iznosi 1,25 ha.

Područje „C“ obuhvaća raskrižje i dijelove glavnih prometnica Ulica Miroslava Krleže i Bartola Kašića sagrađenih na građevnim česticama oznake GP1, GP5 i GP6. Područje obuhvata područja „C“ iznosi 0,46 ha.

Površina obuhvata Izmjena i dopuna Plana iznosi oko 2,70 ha.

 

  

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 4.

 

Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13), planirana je gradnja novog rotora na raskrižju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Dobriše Cesarića te produžetka Ulice Bartola Kašića. S obzirom na to da rotor graniči s područjem “C” Izmjena i dopuna Plana, radi izrade projektne dokumentacije i gradnje rotora, potrebno je uskladiti prometno rješenje Izmjena i dopuna Plana s prometnim rješenjem utvrđenim u Detaljnom planu uređenja stambenog područja Martinkovac.

Na području “B” zbog imovinsko-pravnih odnosa i zahtjevne konfiguracije terena nije moguća gradnja planiranog kolno-pješačkog puta čime je onemogućeno priključenje okolnih građevnih čestica planiranih za obiteljsku gradnju na javnu prometnu površinu.

 

 

V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

– osigurati preduvjete za provođenje prostornih rješenja prostornih planova koji graniče s Izmjenom i dopunom Plana,

– uskladiti prometno rješenje rotora na križanju prometnica oznake SU III i OUV s rješenjem iz Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac,

– osigurati priključenje građevnih čestica oznake 11P, 12P, 24 i 25 na javno prometnu površinu.

 


VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 6.

 

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave, idejnim projektnim rješenjima u području obuhvata Izmjena i dopuna Plana i kontaktnim područjima,

– Detaljnom planu uređenja trgovačkog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08),

– Detaljnom planu uređenja stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/09 i 51/13),

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Odjel.


 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izraditi će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

 

 

VIII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 8.

 

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

a) tijela određena propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:

– Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka,

– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

– Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb,

– Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

– Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo.

 
b) ostali sudionici koji će davati preporuke i primjedbe iz područja svog djelokruga rada:

– Sveučilište u Rijeci,
– Klinički bolnički centar Rijeka,
– HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Rijeka,
– HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 – zapad, lokacija Rijeka,
– Energo d.o.o. Rijeka,
– KD Čistoća d.o.o. Rijeka,
– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,
– upravna tijela Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.IX. Rokovi

 

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

– za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 8. ove Odluke, 

– za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana – rok od 15 dana,

– za izradu Izvješća o javnoj raspravi – rok od 15 dana od dana okončanja javne rasprave,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

 

X. Izvori financiranja


Članak 10.

 

Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.


 

XI. Završna odredba

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/44
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.


Privitak 1