GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Rijeke

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Odlukom o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13) stupio je na sn”gu Prostorni plan uređenja grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana) utvrđena je člankom 75. i 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) – u daljnjem tekstu: Zakon.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela. 

 

 

II. Razlozi donošenja Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

– usklađenja trase obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti s trasom utvrđenom Prostornim planom Primorsko-goranske županije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/13), 

– korekcije dijelova željezničke infrastrukture postojeće pruge M202 Zagreb – Rijeka sukladno rezultatima Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane (Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, listopad 2014. g.),

– analize i ispitivanja mogućnosti priključenja građevinskih područja za izdvojenu  sportsko-rekreacijsku i ugostiteljsko-turističku namjenu unutar zaštićenog obalnog područja mora građevinskom području naselja te utvrđivanja uvjeta za gradnju na tim područjima,

– razmatranja mogućih sadržaja na području namjene “Zaštitna šuma”,

– razmatranja uvjeta smještaja i gradnje unutar područja namjene “Javna i društvena namjena”,

– usklađenja s odredbama Zakona na način da se redefiniraju obuhvat i vrste planova užeg područja na području grada Rijeke,

– ispravka očite greške/propusta ili usklađenja s ostalim dijelovima Plana.

 

 

III. Obuhvat Izmjena i dopuna Plana


 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

 

 IV. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna Plana

           

 

Članak 4.

           

Odredbama Zakona ograničene su mogućnosti gradnje u građevinskim područjima za izdvojenu ugostiteljskoturističku i sportskorekreacijsku namjenu kada su ista smještena u zaštićenom obalnom području mora. S druge strane, Prostornim planom Primorsko-goranske županije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/13), utvrđeni su kriteriji koji omogućavaju uklapanje građevinskih područja za izdvojenu namjenu u građevinska područja naselja.

U zaštićenom obalnom području mora nalaze se građevinska područja za izdvojenu namjenu i to: područja sportsko-rekreacijske namjene oznake R1-1 (Sportsko područje Marčeljeva draga), R1-2 (Sportsko područje Podkoludricu), R1-3 (Sportsko područje Kantrida) i R1-6 (Sportsko područje Krimeja) te građevinska područja za izdvojenu ugostiteljskoturističku namjenu oznake T1-3 (Ugostiteljsko-turističko područje Kantrida) i T1-4 (Ugostiteljsko-turističko područje Plumbum).

Područja iz stavka 2. ovoga članka su ili izgrađena (R1-2, T1-3 i T1-4) ili je za njih Planom utvrđena mogućnost izgradnje u opsegu koji prelazi okvire utvrđene Zakonom unutar izdvojenih građevinskih područja u zaštićenom obalnom području mora. Stoga ih je potrebno uključiti u građevinsko područje naselja kako bi se stvorile pretpostavke za njihovu funkcionalnu i prostornu rekonstrukciju.

Primjena Zakona, koji je stupio na snagu nakon donošenja Plana, ima i drugih utjecaja na prostorno i urbanističko planiranje koji nameću potrebu usklađenja odgovarajućih tekstualnih (odredbi za provođenje) i grafičkih dijelova Plana u odnosu na primjenu planskih procedura, urbanističkih pokazatelja i terminoloških odrednica utvrđenih Planom.

Značajne prostorne izmjene unosi i nova trasa obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti utvrđena Prostornim planom Primorsko-goranske županije. U odnosu na postojeću, nova trasa položena je bitno sjevernije te stoga značajno zaobilazi građevinska područja naselja grada Rijeke, čime se umanjuju negativni utjecaji željezničke pruge (blizina naselju, buka, vibracije i sl.). S druge strane, postojeća trasa željezničke pruge kroz grad cjelovito je projektno analizirana te je u Plan potrebno unijeti manje promjene, prvenstveno u cilju optimizacije njezinog korištenja za potrebe javnog prijevoza putnika.

Također, provedba Strategije razvoja grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine usvojene 19. rujna 2013. godine od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke, u segmentu dogradnje sustava odgoja i obrazovanja, predstavlja polazište za provjeru mreže lokacija i uvjeta gradnje i uređenja istih na način kako su utvrđeni Planom.

 


V. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana

 

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– integrirati dio dosadašnjih građevinskih područja za izdvojenu sportsko-rekreacijsku i ugostiteljsko-turističku namjenu u građevinsko područje naselja te utvrditi uvjete gradnje građevina i uređenja površina unutar istih,

– izvršiti usklađenje Plana s važnijim infrastrukturnim projektima na području grada Rijeke,

– izvršiti usklađenje Plana s odredbama Zakona na način da se redefiniraju obuhvat i vrste planova užeg područja,

– utvrditi mrežu lokacija i uvjeta gradnje i uređenja građevina odgoja i obrazovanja.

 

 

  VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Izmjena i dopuna Plana

 

Članak 6.

 

 Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

– katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

– Studiji okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane (Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, listopad 2014. g.),

– Prostornom planu Primorsko-goranske županije, 

– drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

 Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Odjel.

 

 

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

 

 

Članak 7.

 

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač Izmjena i dopuna Plana.

 

 

VIII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Izmjena i dopuna Plana


 

Članak 8.

 

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

a) tijela određena propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:

– Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

– Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

– Ministarstvo zaštite okoliša i prirode,

– Ministarstvo poljoprivrede,

– Ministarstvo obrane, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša,

– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka,

– Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka,

– Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb,

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,

– Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji – Služba za gospodarstvo.


b) ostali sudionici koji će davati preporuke i primjedbe iz područja svog djelokruga rada:

– Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb,

– Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka,

  Hrvatske željeznice, HŽ infrastruktura d.o.o., Zagreb,

– Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

– Energo d.o.o. Rijeka,

– KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

– HT – Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 – zapad, lokacija Rijeka,

– upravna tijela Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

 

 

IX. Rokovi

 

Članak 9.

 

Za izradu Izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:  

            – za izradu Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 8. ove Odluke, 

– za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Plana – rok od 15 dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 20 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

 


X. Izvori financiranja

 

Članak 10.

 

 Izrada Izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava proračuna Grada Rijeke.

 

 

 

XI. Završna odredba

 

Članak 11.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/41
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.