GRADONAČELNIK / Petak, 22. svibnja 2015.

Godina II. - broj 5.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14) i članka 45. stavka 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15) Gradonačelnik Grada Rijeke, 22. svibnja 2015. godine, donio je

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o visini troškova blokiranja i
deblokiranja vozila

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 55/09) u članku 1. stavku 1. riječi: “RIJEKA PROMET d.d. Rijeka“ zamjenjuju se riječima: “Rijeka plus d.o.o.“.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“, a stupa na snagu 1. lipnja 2015. godine.

 

KLASA: 023-01/15-04/40-52
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 22. svibnja 2015.

 

 

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.