GRADONAČELNIK / Petak, 22. svibnja 2015.

Godina II. - broj 5.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14) i članka 40. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/15) Gradonačelnik Grada Rijeke, 22. svibnja 2015. godine, donio je

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o određivanju lokacije za smještaj
nepropisno parkiranih vozila

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju lokacije za smještaj nepropisno parkiranih vozila (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 55/09) u članku 1. riječi: „RIJEKA PROMET d.d. Rijeka“ zamjenjuju se riječima: „Rijeka plus d.o.o.”.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. lipnja 2015. godine.

 

KLASA: 023-01/15-04/39-52
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 22. svibnja 2015.

 

 

 GRADONAČELNIK

 mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.