GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

 

Članak 1.

 

            U Odluci o komunalnom doprinosu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/04, 6/08 i 29/09) članak 1. mijenja se i glasi:

            “Ovom se Odlukom utvrđuje način određivanja visine i plaćanja komunalnog doprinosa na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: grad).

            Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i kod određivanja visine i plaćanja komunalnog doprinosa na području grada u postupcima koji se vode temeljem zakona kojim se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.”

 

 

Članak 2.

 

            U članku 2. stavku 2. riječi: “Proračuna Grada” zamjenjuju se riječima: “Proračuna Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).”

 

 

 

Članak 3.

 

            Članak 6. mijenja se i glasi:

            “Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica, ovisno o namjeni građevine i obujmu građevine te vrijednosti prosječnih troškova gradnje m³ etalonske građevine u Republici Hrvatskoj.”

 

 

 

Članak 4.

 

            U članku 7. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

            “Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, koeficijent zone umanjuje se kako slijedi:

            – za obujam koji pripada garažno – parkirnom prostoru u sklopu građevine za koje se utvrđuje visina komunalnog doprinosa koeficijent zone umanjuje se za 50%,

            – za građevinu proizvodne i industrijske namjene koeficijent zone umanjuje se za 50%,

            – za objekt iz skupine hoteli (osim turističkog apartmana i pansiona), za hostel i luku nautičkog turizma, koeficijent zone umanjuje se za 40%.

            Za određivanje granica zona iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se granice zona utvrđene općim aktom kojim se uređuje građevinsko zemljište.”

 

 

 

Članak 5.

 

            U članku 8. stavak 2. briše se.

            Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi:

            “U slučaju gradnje višenamjenske građevine te gradnje više građevina iste namjene koje su obuhvaćene jednim aktom na temelju kojeg se može graditi, obujam se izračunava za svaku namjenu posebno.”

 

 

Članak 6.

 

            Članak 10. briše se.

 

 

Članak 7.

 

            Članak 11. mijenja se i glasi: 

            “Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

            – HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma i članovi obitelji poginulog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, određeni u suglasju sa zakonom kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kada grade odgovarajući stan radi svog stambenog zbrinjavanja,

            – pravne ili fizičke osobe, kada grade odgovarajuće stanove putem ministarstva u čijem je djelokrugu graditeljstvo i prostorno uređenje,

            – HRVI iz Domovinskog rata, kada grade, dograđuju i/ili nadograđuju poslovni prostor ukupnog obujma do 1.800 m3, za samostalno obavljanje gospodarske djelatnosti.

            Odgovarajućim stanom u smislu ovoga članka smatra se stan određen zakonom iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.

            Obveznik iz stavka 1. ovoga članka, dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Odjelu gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel) dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.”

 

 

 

Članak 8.

 

            U članku 12. riječi: “Odjelu gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel)” zamjenjuju se riječima: “Odjelu“.

 

 

Članak 9.

 

            Članak 16. mijenja se i glasi: 

            “Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem koje donosi Odjel.

            Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi se po službenoj dužnosti na temelju dokumentacije i podataka koje dostavlja Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje.

            Dokumentacija i podaci iz stavka 2. ovoga članka posebno uključuju:

            – akt na temelju kojeg se može graditi,

            – projektnu dokumentaciju,

            – podatke o Obvezniku (ime, prezime, OIB i adresu za fizičku osobu te tvrtku, OIB i sjedište za pravnu osobu), a ako postoji više Obveznika podatak o veličini njihovog suvlasničkog dijela, a za suinvestitore kao Obveznike podatak o tome da li su sklopili pisani sporazum o načinu plaćanja komunalnog doprinosa.

            Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje dužan je dokumentaciju i podatke za donošenje rješenja o komunalnom doprinosu dostaviti Odjelu u roku utvrđenom zakonom kojim se uređuje gradnja, odnosno zakonom kojim se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama.

            Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

            Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, u slučaju odobrenja zahtjeva za odgodom plaćanja komunalnog doprinosa odnosno za odgodom početka plaćanja komunalnog doprinosa u slučaju obročne otplate, u suglasju sa odredbama zakona kojim se uređuje postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, Obveznik je dužan platiti komunalni doprinos u roku od 15 dana od proteka odgodnog roka.”

 

 

 

Članak 10.

 

            Članak 17. mijenja se i glasi: 

            “Komunalni doprinos plaća se odjednom.

            Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Odjel će odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa na temelju pisanog zahtjeva Obveznika.

            Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja iz članka 16. stavka 1. ove Odluke.

            Obročno plaćanje komunalnog doprinosa može se odobriti najviše na 24 mjesečna obroka i uz valutnu klauzulu prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za EUR na dan nastanka obveze.

            Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, na zahtjev Obveznika, Gradonačelnik može odobriti obročno plaćanje komunalnog doprinosa i na veći broj mjesečnih obroka.

            Obročno plaćanje komunalnog doprinosa utvrđuje se ovisno o visini komunalnog doprinosa i namjeni građevine, kako slijedi:

 

VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA PO OBVEZNIKU

BROJ OBROKA

javna i stambena (obiteljske kuće)

proizvodna, industrijska i uslužna

uredska i stambena (ostale)

trgovačka i ugostiteljska

5.000,01 – 40.000,00 kn

10

40.000,01 – 80.000,00 kn

14

4

80.000,01 – 200.000,00 kn

16

6

4

200.000,01 – 500.000,00 kn

18

8

6

500.000,01 – 1.000.000,00 kn

20

10

8

6

više od 1.000.000,00 kn

24

12

12

12

 

            Broj obroka kod višenamjenske građevine odredit će se prema namjeni dijela građevine s najvećim obujmom.”

 

 

Članak 11.

 

            U članku 18. stavak 2. briše se.

 

 

 

Članak 12.

 

            Postupci započeti po odredbama Odluke o komunalnom doprinosu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/04, 6/08 i 29/09) dovršit će se prema odredbama te Odluke.

  

 

Članak 13.

 

            Ove Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ”Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/45
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.