GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola
i studenata prema socijalnim kriterijima

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) u članku 3. stavak 2. briše se.

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

“Pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu stipendije ima učenik srednje škole (u daljnjem tekstu: učenik) i student, ako ispunjava sljedeće uvjete:

 • a) učenik 
            – da je državljanin Republike Hrvatske,
            – da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci,
            – da je korisnik prava iz socijalne skrbi iz članka 5. ove Odluke,
            – da je učenik prvog, drugog, trećeg, četvrtog ili petog razreda srednje škole,
            – da je u prethodnoj godini obrazovanja postigao opći uspjeh sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 i opisnu ocjenu iz vladanja „uzorno“.

  Pod pojmom učenik, u smislu ove Odluke, razumijeva se učenik koji ima status redovitog učenika u srednjoj školi koja ne naplaćuje školarinu.

  b) student
           – da je državljanin Republike Hrvatske,
           – da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci,
           – da je korisnik prava iz socijalne skrbi iz članka 5. ove Odluke,
           – da je student:
                                      – prve, druge, treće ili četvrte godine preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija,
                                      – prve, druge, treće ili više godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
                                      – prve ili druge godine diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija,
            – da je u prethodnoj godini obrazovanja postigao opći uspjeh sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0, odnosno najmanje 55 ECTS bodova.

  Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, razumijeva se student koji ima status redovitog studenta na javnom visokom učilištu.”

 

 

Članak 3.

 

U članku 6. stavku 1. točki b) podstavak 6. briše se.

Dosadašnji podstavak 7. postaje podstavak 6.

 

  

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/28
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.