GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 13.a stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 194/13, 153/13 i 147/14), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/00, 8/07 i 29/09) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 15. travnja 2015. godine te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to:

            – Izrada, dobava i postava autobusnih čekaonica na stajalištima: Manzonijeva, Žrtava fašizma-pravac prigrad, OŠ Fran Franković-kružni tok, Kablari-pravac grad, Liburnijska-Vere Bratonja-pravac prigrad, Vukovarska-pravac prigrad, Bože Vidasa-pravac grad, Baredice – pravac prigrad, povjeravaju se trgovačkom društvu Euromodul d.o.o., Viškovo, Blažići 25, u razdoblju od 60 dana od dana uvođenja u posao.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/15-01/47
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.