GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju odredbe članka 25. stavka 5. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06, 121/13 i 26/14) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice
Gradskog kazališta lutaka Rijeka

 

 

I. 

Imenuje se Magdalena Lupi Alvir za ravnateljicu Gradskog kazališta lutaka Rijeka na vrijeme od četiri godine.

 

 

II. 

Imenovana će započeti s obavljanjem dužnosti od 3. svibnja 2016. godine.

 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Dana 9. travnja 2015. godine Kazališno vijeće  donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Rijeka. Natječaj je objavljen istovremeno u “Novom listu” i “Narodnim novinama” dana 15. travnja 2015. godine.

U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 16. travnja 2015. godine, a istekao dana 30. travnja 2015. godine pravodobno su zaprimljene četiri prijave. Prijave su otvorene i razmatrane na 23. sjednici Kazališnog vijeća održanoj 6. svibnja 2015. godine. Prijave su podnijeli: Magdalena Lupi Alvir, Almira Štifanić, Laura Marchig Šesnić i Denis Brižić.

Prijave Magdalene Lupi Alvir, Almire Štifanić i Laure Marchig Šesnić su potpune i udovoljavaju uvjetima natječaja.

Prijava Denisa Brižića je nepotpuna jer nije dostavio dokaz o poznavanju jednog stranog jezika. Stoga  ne ispunjava formalno – pravne uvjete iz natječaja, pa se ista nije razmatrala.

Razmatrajući dostavljene četverogodišnje programe rada potpunih prijava, Kazališno vijeće dalo je prednost programu kandidatkinje Magdalene Lupi Alvir iz sljedećih razloga:

Program Magdalene Lupi Alvir studiozno je i pomno složeno pismo namjere, iz kojeg se iščitava stručno utemeljeno promišljanje o položaju i važnosti, sadašnjosti i budućnosti Gradskog kazališta lutaka Rijeka. 

Kandidatkinja je posebno detaljno razradila programsko – repertoarne smjernice, koje pokazuju njezinu upućenost i širinu uvida u spajanju tradicijskih elemenata (bilo da je riječ o svjetskim i domaćim dramskim klasicima ili intrigantnoj baštini prostora u kojem kazalište djeluje) i rizičnih estetskih proboja u novo. Pritom, kada predlaže postavke klasičnih djela, nije riječ o konformističkoj taktici igranja hit naslova, već je primjetan kreativan otklon u skladu s programskim smjernicama: iz zaborava se tako izvlači riječka legenda Četrnaest svjedoka, planira se postavljanje slabije poznatih Nazorovih djela, u program se uvode na ovim prostorima manje prisutni suvremeni klasici i autori poput Erica Carlea, Kestutisa Kasparavičiusa i Melite Rundek, a kada se spominje željezni repertoar kazališta za djecu, poput djela Andersena, braće Grimm i Ivane Brlić Mažuranić, riječ je o naslovima koji nisu odabrani samo zbog vlastita hit- potencijala.

Program Magdalene Lupi Alvir ne ističe se samo dobro osmišljenim repertoarom; kandidatkinja pokazuje kako rad kazališta sagledava puno šire od izvođenja samih predstava, pa tako definira i program Lutkolab namijenjen mladim autorima, storrytelling projekt Pričaj mi priču, ali i dio repertoara nazvan Teatar u pelenama, čime pokazuje pohvalnu tendenciju stvaranja programa za najmlađi uzrast kazališnih gledatelja. Za pohvalu je i okviran popis potencijalnih redateljskih suradnika, koji pokazuje upućenost u suvremena strujanja hrvatskog teatra, ali i promišljanja o lutkarstvu kao specifičnom kazališnom izrazu, što jamči usmjerenost na primarni scenski izraz ove kazališne kuće.

Kandidatkinja u programu naglašava potrebu za razvojem kazališne publike, nužnost traganja za koprodukcijskim partnerima i mogućnost uključivanja u program riječke kandidature za Europsku prijestolnicu kulture 2020., što sve zajedno govori o viziji koja je lokalno obojena u motivima i temama, ali riječko lutkarsko središte pokušava postaviti u šire, europske okvire.

Kao jedinu manu programa Magdalene Lupi Alvir može se istaknuti nedovoljno razrađen financijski plan, bez konkretnih brojčanih pokazatelja u prihodima i rashodima i tek s okvirnim i skicoznim planom iznalaženja sponzorskih i koprodukcijskih financijskih sredstava potrebnih za propulzivno djelovanje kazališta. Budući da ostatak programa svjedoči o ozbiljnim namjerama kandidatkinje za radno mjesto ravnateljice, valja vjerovati kako će nedvojbeno kompetentnu umjetničku stranu vizije upravljanja kazalištem u punoj mjeri slijediti i ona poslovno-menadžerska, neophodna u današnjim tržišnim uvjetima poslovanja kazališnih kuća.

Slijedom naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove odluke.

 

KLASA: 021-05/15-01/32
URBROJ: 2170-01-16-00-15-4
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac