GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U
O DODJELI NAGRADE GRADA RIJEKE
ZA ŽIVOTNO DJELO

 

 

Dobitnik Nagrade Grada Rijeke za životno djelo u 2015. godini je

 

prof. dr. sc. Darko Gašparović

 

za izniman doprinos sveukupnom kulturnom, umjetničkom i znanstvenom

razvoju grada Rijeke.

 

KLASA: 021-05/15-01/31
URBROJ: 2170-01-16-00-15-5
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.