GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici, 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE GRADA RIJEKE

 

 

 

Dobitnik Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2015. godini je

 

doc. dr. sc. Vladimir Mozetič, dr. med.

 

za izniman doprinos razvoju i profiliranju zdravstvene djelatnosti kao potencijala gospodarskog razvoja našega kraja.

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/31
URBROJ: 2170-01-16-00-15-12
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.