GRADONAČELNIK / Utorak, 19. svibnja 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 10. i 11. Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 6/98, 24/98 i 29/09) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 20. travnja 2015. godine

 

ODLUKU
o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke

 

  

Članak 1.

 

Agenciji Diversae, obrtu za trgovinu i usluge, vlasnice Ane Tomšić Blažan iz Rijeke, Fužinska 9, odobrava se uporaba grba Grada Rijeke u izradi suvenira – uporabnih predmeta od stakla.

 

  

Članak 2.

 

Uporaba grba Grada Rijeke, u smislu članka 1. ove Odluke, odobrava se na neograničeno vrijeme, bez naknade.

Obrt iz članka 1. ove Odluke smije uporabiti grb Grada Rijeke isključivo u svrhu utvrđenu ovom Odlukom.

 

  

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/15-04/30-49
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 20. travnja 2015.

 

 

                                                                                                     GRADONAČELNIK
                                                                                            mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.