GRADONAČELNIK / Utorak, 19. svibnja 2015.

Godina II. - broj 4.Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 12. Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” Broj 24/09,11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je dana 27. travnja 2015. godine

 

 

O D L U K U

o imenovanju  članova  Upravnog vijeća  Dječjeg doma “Tić” Rijeka

 

 

I

 

             U Upravno vijeće Dječjeg doma “Tić” Rijeka od strane osnivača imenuju se:

                     – Dunja Kuhar,

                     – Andreja Perić i

                     – Nataša Jelenić.

 

II

 

            U Upravno vijeće Dječjeg doma “Tić” Rijeka od strane roditelja ili skrbnika Korisnika Dječjeg doma “Tić” Rijeka imenuje se:

                    – Slavica Brusić.

 

III

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 023-01/15-04/31-49
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 27. travnja 2015.

 

 

 

                                                                                                                    G R A D O N A Č E L N I K 

                                                                                                                 mr.sc. Vojko OBERNSEL, v.r.