GRADSKO VIJEĆE / uTORAK, 19. SVIBNJA 2015.

Godina II. - broj 4.            Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 24. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. svibnja 2015. godine, donijelo je

 

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA
o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu

 

Članak 1.

 

          U Općim uvjetima o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13) u članku 1. riječi: “Rijeka promet d.d.” zamjenjuju se riječima: “Rijeka plus d.o.o.”

 

 

Članak 2.

 

          U članku 3. stavku 10. iza riječi: “Ciottina garaža,” dodaju se riječi: “javna garaža Zagrad B,”.

 

 

 

Članak 3.

 

        U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

         “Pravo na kupnju mjesečne parkirne karte za korištenje javnih parkirališta s naplatom ima:      

           – pravna osoba koja ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu,

           – fizička osoba-obrtnik koja ima vozilo u vlasništvu obrta ili leasingu obrta, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu,

           – fizička osoba koja ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu.”

           Stavci 2. i 3. brišu se, a dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 2. i 3.

 

 

Članak 4.

 

         Članak 20. briše se.

 

 

Članak 5.

 

           U članku 26. stavku 2. riječi: “Sektoru parkirališta” zamjenjuju se riječima: “Službi parkirališta”, a riječ: “Sektor” zamjenjuje se riječju: “Služba”.

 

 

Članak 6.

 

            Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupaju na snagu 1. lipnja 2015. godine.

 

KLASA: 021-05/15-01/26
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 14. svibnja 2015.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.