GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 13. travnja 2015.

Godina II. - broj 3.Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10), članka 3. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), odredbi Pravilnika o planu zaštite od požara (“Narodne novine” broj 51/12) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. travnja 2015. godine, donijelo je

 

PLAN
zaštite od požara za područje grada Rijeke

 

I.                TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan) temeljni je normativni akt Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) kojim se uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera te utvrđuju konkretni odnosi i obveze pojedinih subjekata na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: grad) iz područja zaštite od požara.

Plan iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje slijed postupaka i sadrži niz podataka od kojih neki predstavljaju stalne, a drugi promjenjive vrijednosti.

*Plan se nalazi u privitku na kraju ovog dokumenta*


KLASA: 021-05/15-01/10
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 9. travnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Plan zaštite od požara na području Grada Rijeke (PDF)