GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 13. travnja 2015.

Godina II. - broj 3.Na temelju točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini (“Narodne novine” broj 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. travnja 2015. godine, donijelo je

 

 

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2015. godini

 

 

Članak 1.

 

            Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2015. godini (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2015. godini.

            Rashodi iz stavka 1. ovoga članka iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana.

            Tabelarni prikaz iz stavka 2. ovoga članka nije predmetom objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Članak 2.

 

            Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/15-01/18
URBROJ: 2170-01-16-00-15-3
Rijeka, 9. travnja 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.