GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 13. travnja 2015.

Godina II. - broj 3.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 54/13, 94/13 i 152/14), članka 52. Statuta Osnovne škole Pećine, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. travnja 2015. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Pećine

 

 

I.

 

Razrješuje se Hrvoje Štefan dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole Pećine.

 

II.

 

Za člana Školskog odbora Osnovne škole Pećine imenuje se Željko Ševerdija, kao predstavnik osnivača, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/23

URBROJ: 2170-01-16-00-15-2

Rijeka, 9. travnja 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.