GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 13. travnja 2015.

Godina II. - broj 3.Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. travnja 2015. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/13) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Uređenje prometa na javno prometnim površinama na području Grada, na prijedlog trgovačkog društva Rijeka promet d.d. (u daljnjem tekstu: Rijeka promet) utvrđuje Odjel gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel), uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.”

 

 

Članak 2.

 

U članku 7. riječi: “Trgovačko društvo” zamjenjuju se riječima: “Rijeka promet”.

 

 

Članak 3.

 

 U članku 9. stavku 3. riječi: “Trgovačko društvo” zamjenjuju se riječima: “Rijeka promet”.

 

 

Članak 4.

 

 U članku 10. stavcima 2. i 3. riječi: “Trgovačko društvo” zamjenjuju se riječima: “Rijeka promet”.

 

 

Članak 5.

Članak 16. mijenja se i glasi:

 

“Poslove organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 2. ove Odluke obavlja trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o. (u daljnjem tekstu: Rijeka plus).

O uređenju i održavanju parkirališta brine Rijeka plus.”

 

 

Članak 6.

 

U članku 18. stavku 6. riječi: “Trgovačkog društva” zamjenjuju se riječima: “Rijeka plusa”.

 

Članak 7.

 

U članku 20. riječi: “Trgovačko društvo” zamjenjuju se riječima: “Rijeka plus”.

 

 

Članak 8.

 

U članku 22. stavcima 3. i 4. riječi: “Trgovačko društvo” zamjenjuju se riječima: “Rijeka plus”.

 

 

Članak 9.

 

 U članku 23. riječi: “Trgovačko društvo” zamjenjuju se riječima: “Rijeka plus”.

 

 

Članak 10.

 

U članku 24. riječi: “Trgovačkog društva” zamjenjuju se riječima: “Rijeka plusa”.

 

 

Članak 11.

 

U članku 25. stavku 2. riječi: “Trgovačko društvo” zamjenjuju se riječima: “Rijeka plus”.

 

Članak 12.

 

Članak 26. mijenja se i glasi:

“Na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 1. ove Odluke, može se na temelju pisanog zahtjeva korisnika dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto.

Za rezervirano parkirališno mjesto plaća se mjesečna naknada u iznosu propisanom odlukom kojom se uređuje visina naknade za parkiranje.

Na javnom parkiralištu pod naplatom broj rezerviranih parkirališnih mjesta ne može prijeći 10% ukupnog broja parkirališnih mjesta.”

 

 

Članak 13.

 

U članku 27. stavku 1. riječi: “Trgovačko društvo” zamjenjuju se riječima: “Rijeka plus”.

 

 

Članak 14.

 

 Iza članka 29. dodaje se novi članak 29.a koji glasi:

 

“Članak 29.a

 

Fizička i pravna osoba iz članka 28. stavka 1. točke 5. ove Odluke, zahtjev za davanje rezerviranog parkirališnog mjesta u zakup podnosi na propisanom obrascu koji je dostupan na internetskoj stranici Rijeka plusa.

Ugovor o zakupu rezerviranog parkirališnog mjesta s osobom iz stavka 1. ovoga članka sklapa se prema trenutku zaprimljenog zahtjeva, sve dok se ne popuni broj rezerviranih parkirališnih mjesta u smislu članka 26. stavka 3. ove Odluke.”

 

 

Članak 15.

 

U članku 31. stavku 1. riječi: “Trgovačkog društva” zamjenjuju se riječima: “Rijeka plusa.”

 

 

Članak 16.

 

 U članku 34. riječi: “Trgovačkog društva” zamjenjuju se riječima: “Rijeka plusa.”

 

  

Članak 17.

 

 U članku 41. stavcima 1. i 3. riječi: “Trgovačko društvo” u određenom padežu zamjenjuju se riječima: “Rijeka plus” u odgovarajućem padežu.

                                      

                                 

Članak 18.

 

U članku 44. riječi: “Trgovačko društvo” zamjenjuju se riječima: “Rijeka plus”.

 

 

Članak 19.

 

U članku 45. stavcima 3. i 4. riječi: “Trgovačko društvo” u određenom padežu zamjenjuju se riječima: “Rijeka plus” u odgovarajućem padežu.

 

 

Članak 20.

 

Postupci započeti po odredbama Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13) dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

 

 

Članak 21.

 

Opći akti doneseni na temelju Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13) uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

 

 

Članak 22.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. svibnja 2015. godine.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/17
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 9. travnja 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
 Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.