GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 13. travnja 2015.

Godina II. - broj 3.Na temelju članka 13.a stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 194/13, 153/13 i 147/14), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/00, 8/07 i 29/09) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 22. veljače 2015. godine, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. travnja 2015. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke

 


Članak 1.

 

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

  • Održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, oglasnih panoa za potrebe mjesnih odbora i oglasnih površina Riječkih šetnica na području grada Rijeke, povjeravaju se trgovačkom društvu Euromodul d.o.o. Viškovo, Blažići 25, u razdoblju od dana uvođenja u posao do 31. prosinca 2015. godine.

 

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

  • Održavanje javnih zelenih površina – zaštita hortikulture u gradu Rijeci povjeravaju se trgovačkom društvu Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, Brajšina 13, u razdoblju od dana uvođenja u posao do 31. prosinca 2015. godine.

 

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

  • Fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije duž javno prometnih površina na području grada Rijeke, povjeravaju se trgovačkom društvu Guste zidine d.o.o. Jurjanići 92, Kastav, u razdoblju od dana uvođenja u posao do 31. prosinca 2015. godine.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/21
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 9. travnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.