GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 13. travnja 2015.

Godina II. - broj 3.Na temelju članka 27. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. travnja 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o davanju odobrenja na
Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2015. godinu

 

 

 

I.

Daje se odobrenje na Program rada Savjeta mladih Grada Rijeke za 2015. godinu kojeg je donio Savjet mladih Grada Rijeke na sjednici održanoj 30. ožujka 2015. godine.

 

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/15-01/15
URBROJ: 2170-01-16-00-15-5
Rijeka, 9. travnja 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.