GRADONAČELNIK / Utorak, 13. travnja 2015.

Godina II. - broj 3.Na temelju članka 32. stavka 1. Odluke o građevinskom zemljištu (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 48/09 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 4/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 7. travnja 2015. godine sljedeću

 

 

 

IZMJENU I DOPUNU
Cjenika građevinskog zemljišta

 

 


I.

 

U Cjeniku građevinskog zemljišta (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/10 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 13/14), u točki IIa. uvodna rečenica mijenja se i glasi :

“Izuzetno od točke I. i II. ovoga Cjenika, prodajna cijena zemljišta iz članka 13. stavka 1. točke b. Odluke, a koje se nalazi izvan zemljišta nužnog za redovnu uporabu postojeće stambene građevine u kojoj su stanovi otkupljeni temeljem zakona kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo, zemljišta na kojem je u katastarskom operatu kao posjednik upisan vlasnik postojeće građevine ili njegov pravni prednik te zemljišta koje se nalazi unutar, u katastarskom operatu evidentirane okućnice a vlasnik građevine osobno ili putem pravnog prednika nalazi se u faktičnom i mirnom posjedu zemljišta, utvrđuje se kako slijedi:”

 

 

II.

 

U točki III. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“Zakupnina iz stavka 1. točke a), b) i d) plaća se odjednom ili obročno, a najviše u dvanaest obroka.”

 

 

III.

 

Ova izmjena i dopuna Cjenika primjenjuje se i na postupke u kojima do dana njegova stupanja na snagu nije donesena odluka o prodaji u smislu članka 15. odnosno odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja u smislu članka 16. Odluke.

 

 

IV.

 

Ova Izmjena i dopuna Cjenika stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/15-04/27-49
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 7. travnja 2015.

 

 

                                                                                                                       Gradonačelnik            

                                                                                               mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.