OSTALO / Utorak, 13. travnja 2015.

Godina II. - broj 3.GRAD RIJEKA, koji zastupa gradonačelnik mr. sc. Vojko Obersnel (u daljnjem tekstu: osnivač),

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA pl. ZAJCA RIJEKA, koje zastupa intendant Oliver Frljić,

GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA, koje zastupa ravnateljica Zrinka Kolak Fabijan,

MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI, koji zastupa ravnatelj Slaven Tolj,

MUZEJ GRADA RIJEKE, koji zastupa ravnatelj Ervin Dubrović,

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA, koju zastupa ravnateljica Gorana Tuškan Mihočić,

(u daljnjem tekstu: poslodavac)

 

i

 

HRVATSKI SINDIKAT DJELATNIKA U KULTURI, koji zastupa glavna tajnica Ljubica Pilić

te

SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA I KULTURE HRVATSKE, koji zastupa Boris Blidar (po punomoći broj 17/2005 od 26.01.2015. godine),

(u daljnjem tekstu: sindikat), sklopili su

 

 

DODATAK I.
KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA KULTURE
GRADA RIJEKE

 

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 30. studenog 2012. godine sklopile Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije ” broj 57/12) – u daljnjem tekstu: Ugovor.

 

 

Članak 2.

 

U članku 36. Ugovora iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka za 2015. godinu osnovica za izračun osnovne plaće za 2015. godinu iznosit će 4.509,90 kn, a primijenit će se na koeficijente veće od 1,11.

Na radnim mjestima s koeficijentima od 0,75 do 1,10 osnovica za izračun osnovne plaće neće se mijenjati u 2015. godini.”

 

 

Članak 3.

 

Članak 107. Ugovora mijenja se i glasi:

„Ugovorne strane obvezuju se da će započeti pregovore tijekom rujna 2015. godine o ujednačavanju koeficijenata iz članka 40. ovoga Ugovora s koeficijentima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rijeke, te ujednačavanje koeficijenata radnih mjesta iste složenosti poslova i odgovornosti između ustanovama u kulturi Grada Rijeke, kao i da će iste završiti do usvajanja Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu.“

  

 

Članak 4.

 

Ovaj Dodatak I. ugovoru stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih osoba strana potpisnica, a primjenjuje se počevši od 01. veljače 2015. godine.

 

 

KLASA: 610-01/15-01/10 AD
URBROJ: 2170/01-06-00-15-6
Rijeka, 13. ožujka 2015.

 

   HRVATSKI SINDIKAT                                                                 GRAD RIJEKA

DJELATNIKA U KULTURI                                                             Gradonačelnik

       Glavna tajnica                 

       Ljubica Pilić, v.r.                                                             mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

 

SINDIKAT OBRAZOVANJA, MEDIJA                                  HRVATSKO NARODNO

   MEDIJA I KULTURE HRVATSKE                                   KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA              

     p.p. Predsjednice Božice Žilić                                                       Intendant

                 Boris Blidar, v.r.                                                             Oliver Frljić, v.r.

 

 

                                                                                                GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

                                                                                                                      RIJEKA

                                                                                                                   Ravnateljica

                                                                                                        Zrinka Kolak Fabijan, v.r.

 

                                                                         MUZEJ MODERNE I SUVREMENE

                                                                          UMJETNOSTI

                                                                        Ravnatelj

                                                                        Slaven Tolj, v.r.

  

                                                                           MUZEJ GRADA RIJEKE

                                                                    Ravnatelj

                                                                          Ervin Dubrović, v.r.

 

                                                                           GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

                                                                         Ravnateljica

                                                                           Gorana Tuškan Mihočić, v.r.