GRADONAČELNIK / Utorak, 10. ožujka 2015.

Godina II. - broj 2.Na temelju članka 58. stavka 1. podstavka 2. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 20. stavka 3. Odluke o zakupu poslovnog prostora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 19/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, 10. ožujka 2015. godine, donio je

 

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama
Pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/13) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

“Zakupnina iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za pripadajući porez na dodanu vrijednost.”

 

 

Članak 2.

 

Članak 3. mijenja se i glasi:

 

“Za poslovni prostor koji se daje u zakup putem javnog natječaja zakupnina iz članka 2. ovoga Pravilnika predstavlja osnovnu (početnu) zakupninu temeljem koje se u postupku javnog natječaja utvrđuje konačna (ugovorena) zakupnina.

 

Za poslovni prostor koji se daje u zakup bez provođenja javnog natječaja zakupnina se utvrđuje na način da ista ne može biti niža od osnovne zakupnine iz članka 2. ovoga Pravilnika.

 

Visina zakupnine za poslovni prostor koji koristi zakupnik kojemu se ugovor o zakupu obnavlja bez provođenja javnog natječaja utvrđuje se sukladno odredbi članka 2. ovoga Pravilnika. Ako je iznos ugovorene zakupnine bio viši od iznosa zakupnine utvrđene sukladno odredbi članka 2. ovoga Pravilnika, iznos zakupnine utvrđuje se u visini ugovorene zakupnine.

 

Zakupnina se ne obračunava:

– za poslovni prostor koji koriste upravna tijela Grada za obavljanje svoje djelatnosti,

– za poslovni prostor koji koriste mjesni odbori za obavljanje svoje djelatnosti,

– za poslovni prostor koji koriste ustanove kojima je Grad osnivač ili suosnivač za obavljanje svoje djelatnosti,

– za poslovni prostor koji koriste neprofitne pravne osobe od posebnog javnog interesa za Grad za obavljanje svoje djelatnosti.

 

Kriterije za utvrđivanje neprofitnih pravnih osoba od posebnog javnog interesa za Grad utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).”

 

 

Članak 3.

 

Privitak 1. iz članka 4. stavka 3. Pravilnika mijenja se i glasi kako je u privitku koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika (Privitak 1).

 

 

Članak 4.

 

U Privitku 2. iz članka 8. stavka 2. Pravilnika, u II. ZONI riječi: “ISTARSKA parni brojevi od 2 – 20 i 46 – 52, neparni brojevi do broja 35” zamjenjuju se riječima: “ISTARSKA parni brojevi od 2 – 20 i 46 – 52 te svi neparni brojevi.”

 

U III. ZONI riječi: “ISTARSKA osim parnih brojeva od 2 – 20 i 46 – 52, neparni brojevi od broja 37” zamjenjuju se riječima : “ISTARSKA osim parnih brojeva od 2 – 20 i 46 – 52.”

 

 

Članak 5.

 

U članku 9. stavku 1. riječi: “Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik)” brišu se.

  

 

Članak 6.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/15-04/22-47

URBROJ: 2170/01-15-00-15-1

Rijeka, 10. ožujka 1015.

 

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.


Privitak 1