GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 2. ožujka 2015.

Godina II. - broj 1.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2015. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14), Gradonačelnik Grada Rijeke, 22. siječnja 2015. godine, donio je

 

P L A N
prijma u službu u Grad Rijeku za 2015. godinu

 

 

I.

 

Ovim se Planom prijma u službu u Grad Rijeku za 2015. godinu (dalje u tekstu: Plan) utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Grada Rijeke, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke i Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke u 2015. godini.

 

II.

 

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Rijeke, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke i Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke za 2015. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana (Privitak 1.).

 

 

III.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 *Plan prijma nalazi sa u privitku na kraju dokumenta*

 

 

KLASA: 023-01/15-04/5-43

URBROJ: 2170/01-15-00-15-1

Rijeka, 22. siječnja 2015.

 

                                                                                                           GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

                                                                                                  

Plan prijma u službu u Grad Rijeku za 2015. godinu (PDF)