GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 2. ožujka 2015.

Godina II. - broj 1.Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14), članka 27. Statuta Osnovne škole “Turnić”, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2015. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole “Turnić”

 

I.

Razrješuje se Roža Butković dužnosti članice Školskog odbora Osnovne škole “Turnić”.

 

II. 

Za članicu Školskog odbora Osnovne škole “Turnić” imenuje se Dubravka Arbanas, kao predstavnik osnivača, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/15-01/7

URBROJ: 2170-01-16-00-15-2

Rijeka, 26. veljače 2015.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.