GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 2. ožujka 2015.

Godina II. - broj 1.Na temelju članka 7. stavka 1. Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/07 i 40/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 17. veljače 2015. godine, sljedeću

 

 

O D L U K U
o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais

 

I.

 

U Odbor književne nagrade Drago Gervais (u daljnjem tekstu: Odbor), imenuju se:

  1. Ivan Šarar, kao predstavnik Grada Rijeke,
  1. Gorana Tuškan Mihočić, kao predstavnica Gradske knjižnice Rijeka,
  1. Lea Lazzarich, kao predstavnica Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.

 

 

II.

 

Zadaće Odbora utvrđene su Odlukom o književnoj nagradi Drago Gervais (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/07 i 40/09).

 

 

III.

 

 Članovi Odbora imenuju se na vrijeme od dvije godine.

 

 

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 023-01/15-04/13-46
URBROJ: 2170/01-15-00-15-1
Rijeka, 17. veljače 2015.

 

 

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL, v.r.