GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 2. ožujka 2015.

Godina II. - broj 1.Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 26. veljače 2015. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o davanju naknadne suglasnosti na
Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar
Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu

 

I.

Daje se naknadna suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu, kojega je donijela Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” na sjednici održanoj 30. siječnja 2015. godine.

 

II.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/15-01/8
URBROJ: 2170-01-16-00-15-2
Rijeka, 26. veljače 2015.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.