GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (“Narodne novine ” broj 143/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 18. prosinca 2014. godine donijelo je

 

Srednjoročni (trogodišnji) plan

davanja koncesija na području grada Rijeke

za razdoblje od 2015. do 2017. godine

 

Članak 1.

 

Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2015. do 2017. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka u razdoblju od 2015. do 2017. godine planira dati sljedeće koncesije:

 

  1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – tržnice na malo:

planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 1.240.000,00 kuna,

– planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12) i Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/11).

 

  1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanja dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke:

planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 300.000,00 kuna,

– planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12) i Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/11).

 

Članak 3.

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/124

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.