GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

 

P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

 

Članak 1.

 

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za 2015. godinu, opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Program iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 

 

KLASA: 021-05/14-01/131

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

  Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 Godišnji program u PDF formatu