GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju odredbe članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

P R O G R A M

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke

za 2015. godinu

 

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

 

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 

– redovne djelatnosti strukovnih udruga,
 redovno osposobljavanje građana,
širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana,
udruženja stručnih osoba,
Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke “Zajednica tehničke kulture Rijeka”,
djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
nagrade i priznanja za tehnička postignuća,
utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata,
organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi,
stručno osposobljavanje i usavršavanje građana,
izdavačko nakladnički programi.


Članak 2.

 

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture u Gradu Rijeci.

 

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i djelatnosti:

 

– ulaganje u razvoj tehničke kulture,

– poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada,

– poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja,

– poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih,

– ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi,

– osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

– poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi,

– poticanje programa utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sudionika u tehničkoj kulturi.    

 

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunske tehničke kulture, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u tehničku kulturu djece, mladeži i građana.

 

  

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2015. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu.

 

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu.

 

Odjel s korisnikom sklapa Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

 

 

Članak 4.

 

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja i godišnja izvješća Odjelu.

 

Korisnik također podnosi Odjelu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

 

 

 

Članak 5.

 

Odjel prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

 

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 

 

 

KLASA: 021-05/14-01/129

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

 

 

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U

TEHNIČKOJ KULTURI GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU

 

Naziv korisnika

Plan za

Osnovna i potanja namjena

2015.

1

2

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

2.201.000,00

AKTIVNOST: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH UDRUGA

489.000,00

ASTRONOMIJA

55.000,00

Akademsko astronomsko društvo ”Rijeka”

55.000,00

EKOLOGIJA

23.000,00

Udruga informacija za ekologiju Rijeka (INECO)

11.000,00

Udruga „RI EKO“ Rijeka

5.000,00

Udruga za razvoj “Ekologije i energetike”

7.000,00

FOTO-KINO-VIDEO TEHNIKA

44.000,00

Foto klub “Color”

7.000,00

Foto klub “Rijeka”

20.000,00

Kino video klub ”Liburnija-film”

17.000,00

INFORMATIKA

40.900,00

Društvo kibernetičara Rijeka

1.400,00

Centar za robotiku

4.500,00

Udruga Calculus

21.500,00

Udruga darovitih informatičara “Rijeke” (DIR)

13.500,00

MODELARSTVO – MAKETARSTVO

27.000,00

Automodelarski klub Rijeka

16.000,00

Udruga brodomaketara “Liburno”

4.000,00

Maketarski klub “Zeppelin” Rijeka

7.000,00

PODVODNE AKTIVNOSTI

37.000,00

Klub podvodnih aktivnosti ”3.maj”

37.000,00

PROMETNA KULTURA

9.000,00

Oldtimer club Rijeka

9.000,00

RADIO TEHNIKA

38.000,00

Radio klub slijepih “Galeb”

11.000,00

Radio klub “Kvarner”

3.000,00

Radio klub “Rijeka”

24.000,00

TEHNIČKE SPOR. AKTIV. NA MORU I VODI

11.000,00

Klub za športski ribolov na moru 3.maj

3.000,00

Sportsko ribolovno društvo ”Luben”

8.000,00

ZRAKOPLOVSTVO

202.000,00

Jedriličarski klub “Krila Kvarnera”

37.000,00

Padobranski klub “Krila Kvarnera”

51.000,00

Parajedriličarski klub “Flumen”

9.000,00

Pilotski klub “Krila Kvarnera”

28.000,00

Klub za samogradnju i modelarstvo ”Krila Kvarnera”

30.000,00

Zrakoplovno društvo “Krila Kvarnera”

47.000,00

REDOVAN RAD UDRUGA

2.100,00