GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

PROGRAM

javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu

 

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

 

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 

– treninzi i natjecanja sportaša,
nagrađivanje sportaša,
provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca,
treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
funkcioniranje sustava sporta,
organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima,
posebni programi mladih selekcija,
sportska rekreacija građana u mjesnim odborima.

 

Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

 

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:

 

– treninzi i natjecanja sportaša,
nagrađivanje sportaša,
provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca,
treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,
funkcioniranje sustava sporta,
organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima,
posebni programi mladih selekcija,
sportska rekreacija građana u mjesnim odborima.

 

 

Članak 2.

 

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta u Gradu Rijeci.

 

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i djelatnosti:

 

– poticanje i promicanje sporta,

– osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

– ulaganje u razvoj sporta djece, mladeži i studenata,

– poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,

– poticanje programa sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha,

– poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,

– poticanje programa stručnog rada u sportu.

 

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana.

  

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2015. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu.

 

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za  programe javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po aktivnostima i korisnicima te Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu.

 

Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa.

 

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2015. godinu donosi Skupština Riječkog sportskog saveza te ga podnosi na naknadnu suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke najkasnije do kraja mjeseca siječnja 2015. godine.

 

 

Članak 4.

 

Financijskim sredstvima za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Programa raspolaže Riječki sportski savez.

 

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 1. ovoga Programa Grad Rijeka prenijet će na žiro račun Riječkog sportskog saveza tijekom 2015. godine u pravilu u jednakim mjesečnim iznosima, temeljem ugovora kojega će Grad Rijeka sklopiti s Riječkim sportskim savezom.

 

Riječki sportski savez sklapa ugovore s krajnjim korisnicima sredstava za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 1. ovoga Programa te ih dostavlja Gradu Rijeci – Odjelu.

 

Financijska sredstva iz stavka 2. ovoga članka Riječki sportski savez prenosi na žiro-račun korisnika tijekom 2015. godine u pravilu u jednakim mjesečnim iznosima.

 

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 2., 3., 4. i 5. ovoga Programa Grad Rijeka prenijet će na žiro-račun Riječkog sportskog saveza tijekom 2015. godine, temeljem pojedinačnih ugovora koje će Grad Rijeka sklopiti s Riječkim sportskim savezom.

 

 

Članak 5.

 

Odjel prati i nadzire izvršenje ovoga Programa te prati korištenje i utrošak sredstava za  Programe.

 

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava iz članka 4. ovoga Programa Riječki sportski savez podnosi  polugodišnja i godišnja izvješća Gradonačelniku Grada Rijeke.

 

Za ostale Programe izvješća o izvršenju Gradonačelniku Grada Rijeke podnosi Odjel.

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 

KLASA: 021-05/14-01/

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

 

 

P L A N

RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA

U SPORTU GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Naziv korisnika

Plan

za 2015.

1

3

JAVNE POTREBE U SPORTU

12.911.000

 1. A)   Aktivnosti koje se  

       sufinanciraju putem RSS-a

 

10.746.000

 1. a) Aktivnost:

Treninzi i natjecanja sportaša

 

7.446.000

 1. b) Aktivnost:

Nagrađivanje sportaša

 

   850.000

 1. c) Aktivnost:

Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca

 

 

260.000

 1. d) Aktivnost:

Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha

 

 

313.000

 1. e) Aktivnost:

Funkcioniranje sustava sporta

 

1.877.000

 1. B)   Aktivnosti koje se sufinanciraju putem

       Odjela GU-e za sport i tehničku kulturu  

 

738.000

 1. a) Aktivnost:

Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi

 

 

   80.000

 1. b) Aktivnost:

Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima

 

 

618.000

 1. c) Aktivnost:

Posebni programi mladih selekcija

 

   10.000

 1. d) Aktivnost:

Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima

 

   30.000

 1. C)   Aktivnost:

Preuzete obveze iz 2014. godine

 

1.427.000