GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosicna 2014. godine, donijelo je

 

PROGRAM javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

za 2015. godinu

 

  


Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje.

 

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

– zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

– muzejske djelatnosti,

– knjižnične djelatnosti,

– kazališne djelatnosti,

– glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

– izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti,

– filmske djelatnosti,

– knjižne i nakladničke djelatnosti i

– nove medijske kulture.

 

 

Članak 2.

U 2015. godini Grad Rijeka sufinancirat će javne potrebe u kulturi, kako slijedi:

 

  1. Programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Rijeka:

1.1. Gradska knjižnica Rijeka

1.2. Muzej grada Rijeke

1.3. Muzej moderne i suvremene umjetnosti

1.4. Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka

1.5. Gradsko kazalište lutaka Rijeka

1.6. Art-kino.

 

  1. Programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika:

2.1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

2.2. Izložbena djelatnost

2.3. Knjižna i nakladnička djelatnost

2.4. Scenska djelatnost

2.5. Glazbena djelatnost

2.6. Filmska djelatnost

2.7. Novi mediji

2.8. Programi nacionalnih manjina

2.9. Udruge u mjesnim odborima

2.10. Programi mjesnih odbora

2.11. Udruge prijateljstva

2.12. Programi kulturne suradnje

2.13. Manifestacije.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu.

 

Raspodjelu financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za kulturu, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu.

 

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje Programa utvrđenih u točki 1.2. podtočki 2., točki 1.3. podtočki 2. i točki 2.1. podtočkama 1.-13. Plana iz stavka 2. ovoga članka, osiguravaju se iz prihoda spomeničke rente sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu.

 

Odjel gradske uprave za kulturu sklapa ugovor s korisnicima temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

 

Članak 4.

Odjel gradske uprave za kulturu može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom iz članka 3. stavka 2. ovoga Programa za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika.

 

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvješće Odjelu gradske uprave za kulturu najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu i češće.

 

 

Članak 5.

Odjel gradske uprave za kulturu prati namjensko korištenje sredstava iz članka 3. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

 


Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 

 

KLASA: 021-05/14-01/128

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Prilozi:
Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2015. godinu (PDF, 199 kb)