GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 ) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

 

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

 

Članak 1.

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2015. godinu za:

– nerazvrstane ceste,

– javnu rasvjetu,

– groblja,

– tržnice na malo.

 

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja

 

 

II. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

 

Članak 2.

           

Gradnja nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

 

 

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

14.395.000,00

– Cesta 233 dužine 1100 m’ – dio

50.000,00

– Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu – priprema

   100.000,00

– Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići dužine 2.675 m’ – dio

     550.000,00

– Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici dužine 780 m’

     200.000,00

– Spoj ceste “A” na lokaciji Bok Drenova dužine 480 m’

     220.000,00

– Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I.faza na Kozali dužine 80 m’  

    

880.000,00

– Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju dužine 153m’

     463.000,00

– Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca – faza projektiranja

     388.000,00

– Rekonstrukcija Opatijske ceste dužine 100 m’

     444.000,00

– Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac dužine 702 m’

6.000.000,00

– Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida- dužine 1.100 m’                                  

– Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica-   dužine 391 m’

– Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu- dužine 815 m’    

– Pješački most Žakalj preko Rječine- dužine 30 m’

– Cesta 102 dužine 70 m’

2.000.000,00

2.000.000,00

500.000,00

250.000,00

350.000,00

 

 
b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od

 

1.616.000,00

– Cesta 233 dužine 1100 m’ -dio

566.000,00

– Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 120m’ – dio

– Cesta OU4 Martinkovac -faza projektiranja                                                                              

110.000,00

100.000,00

– Spoj Ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj ulici dužine 780 m’

50.000,00

– Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I.faza na Kozali dužine 80 m’

– Rekonstrukcija kolnog pristupnog puta – Marinići dužine 46 m’

                                         720.000,00

70.000,00

 

 

III. GRADNJA JAVNE RASVJETE

 

 

Članak 3.

                                                                                                                                 

Gradnja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

 

 

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

1.305.000,00

– Rekonstrukcija Opatijske ceste dužine 267 m’

– Cesta 102 dužine 80m’

– Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac dužine 1.307m’

– Pristupna cesta na Donjoj Drenovi – Vrhak, Brca – faza projektiranja

– Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju dužine 230 m’                                  

 

56.000,00

150.000,00

800.000,00

12.000,00

287.000,00

 

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od

– Rekonstrukcija kolno pristupnog puta Marinići- javna rasvjeta 70m’

30.000,00

30.000,00

 

 

IV. GRADNJA GROBLJA

 

 

Članak 4.

 

Gradnja groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

 

 

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

2.100.000,00

– Nastavak gradnje javne površine- Centralna aleja , 1.938 m²

 

2.100.000,00

 

 

V. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO

 

 

Članak 5.

 

Gradnja objekata i uređaja te nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

 

 

a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od

1.000.000,00

– Uređenje objekata tržne djelatnosti

1.000.000,00

 

 

Članak 6.

 

 

Sastavni dio ovoga Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu koji se nalazi u prilogu (Prilog I).

 


Članak 7.

 

 

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 20.446,000,00 kuna.

 


 

Članak 8.

 


Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 

 

 

KLASA: 021-05/14-01/130

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

 

 Prilozi: Prilog I