GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

PLAN

raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

 

Članak 1.

 

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

 

Članak 2.

 

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 8.170.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

*Plan raspodjele se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

 

Ovaj Plan objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 

 

KLASA: 021-05/14-01/133

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac

Plan raspodjele u PDF formatu