GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o socijalnoj skrbi

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) propisana zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) te prava iznad standarda propisanih Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

Članak 2.

 

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

Članak 3.

 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Grada ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

 

Članak 4.

 

Poslove ili dio poslova u ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Grad može povjeriti nadležnom tijelu za socijalnu skrb za područje grada (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo za socijalnu skrb), na temelju ugovora.

Grad može pružanje usluga korisnicima prava iz socijalne skrbi iz članka 16. ove Odluke (prehrana, pomoć u kući i slično) povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih usluga, na temelju ugovora.

Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom može biti ograničen ovisno o stanju sredstava u proračunu Grada, osim u slučaju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na koje je Grad Zakonom obvezan.

 

II. KORISNIK SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 5.

 

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu:Korisnik) određen je Zakonom i ovom Odlukom.

 

 

Članak 6.

 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području grada Rijeke te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke.  

 

 

 

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

 

 

Članak 7.

 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 16. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet,

d) uvjet tjelesnog ili intelektualnog oštećenja,

e) uvjet korištenja doplatka za djecu,

f ) uvjet darivanja krvi,

g) uvjet mirovinskog prihoda,

h) uvjet udomiteljstva.

 

 1. Socijalni uvjet

 

Članak 8.

 

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, ostvaruje jedno od ovih prava:

            – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,                                     

            – pravo na doplatak za pomoć i njegu,

            – pravo na osobnu invalidninu.

 

 1. Uvjet prihoda

 

Članak 9.

 

Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom, i to:

            – samac do 2.000,00 kuna,

            – dvočlano kućanstvo do 2.900,00 kuna,

            – tročlano kućanstvo do 3.900,00 kuna,

            – četveročlano kućanstvo do 5.000,00 kuna,

            – ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 700,00 kuna.

Pod prihodom iz stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda Korisnika ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva novčana sredstva koja Korisnik ostvari po osnovi rada, mirovine, primitaka od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 2. ovoga članka ne uračunavaju se iznosi s osnova naknada, odnosno pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom te svi doplatci, naknade i potpore određeni Zakonom.

Iznos prihoda kućanstva iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član toga kućanstva.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

 

 1. Posebni uvjet

 

Članak 10.

 

Posebni uvjet ispunjavaju:

 1. dijete, udovica i roditelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),
 3. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),
 4. dijete civilnog invalida iz Domovinskog rata,
 5. ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
 6. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, posvojenici i pastorčad osoba iz stavka 1. ovoga članka izjednačeni su.

 

 

 1. Uvjet tjelesnog ili intelektualnog oštećenja

 

 

Članak 11.

 

Uvjet tjelesnog ili intelektualnog oštećenja ispunjavaju:

 1. slijepe i gluhe osobe,
 2. osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,
 3. osobe oboljele od multiple skleroze,
 4. dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici,
 5. druge osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70% i više,
 6. osobe s intelektualnim oštećenjem.

 

 1. Uvjet korištenja doplatka za djecu

 

 

Članak 12.

 

Uvjet korištenja doplatka za djecu ispunjava Korisnik koji ostvaruje pravo na doplatak za djecu sukladno propisu kojim se uređuje ostvarivanje prava na doplatak za djecu.

 

 1. Uvjet darivanja krvi

 

Članak 13.

 

Uvjet darivanja krvi ispunjavaju Korisnici koji su dobrovoljni darivatelji krvi, i to:

– muškarac sa 40 ili više darivanja,

– žena sa 25 ili više darivanja.

Status dobrovoljnog darivatelja krvi dokazuje se potvrdom Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Rijeka.

 

 1. Uvjet mirovinskog prihoda

 

Članak 14.

 

Uvjet mirovinskog prihoda ispunjava Korisnik – umirovljenik čiji mjesečni iznos mirovine ne prelazi iznos od 1.400,00 kuna.

U mjesečni iznos mirovine iz stavka 1. ovoga članka uračunava se i zaštitni dodatak za tekući mjesec.

 

 1. Uvjet udomiteljstva

 

Članak 15.

 

Uvjet udomiteljstva ispunjava Korisnik – udomljeno dijete ili udomitelj djeteta, na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb o priznavanju prava na uslugu dugotrajnog smještaja.

 

 

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 16.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

 1. pravo na naknadu za troškove stanovanja, i to:

               1.1. pravo na naknadu za troškove najamnine,

               1.2. pravo na naknadu za troškove električne energije,

              1.3. pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije,

            1.4. pravo na naknadu za troškove isporuke plina,

            1.5. pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga,

 1. pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji,
 2. pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta,
 3. pravo na besplatnu hranu za dojenčad,
 4. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima,
 5. pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom     boravku učenika osnovnih škola,
 6. pravo na uslugu pomoći u kući,
 7. pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza,
 8. pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,
 9. pravo na smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača,
 10. pravo na novčanu pomoć za umirovljenike.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Korisnik može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći iz stavka 1. ovoga članka, ako njihovo istovremeno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

 

 1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja

 

1.1. Pravo na naknadu za troškove najamnine

 

Članak 17.

 

Pravo na naknadu za troškove najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

            1) Korisnik stana – najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

            2) Korisnik stana – najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe,

            3) Korisnik stana – najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

 

Članak 18.

 

Najmoprimac iz članka 17. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke, može ostvariti pravo na naknadu za troškove najamnine ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda.

Najmoprimac iz članka 17. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke, nema pravo na naknadu za troškove najamnine ako:

a) stan ili dio stana daje u podnajam,

b) on ili članovi njegova kućanstva stan ne koriste za stanovanje,

c) ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

           

 

Članak 19.

 

Visinu naknade za troškove zaštićene i slobodno ugovorene najamnine za Korisnike iz članka 17. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

 

Članak 20.

 

Najmoprimac iz članka 17. stavka 1. točke 3. ove Odluke može ostvariti pravo na naknadu za troškove najamnine, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda.

Najmoprimac iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na naknadu za troškove najamnine ako:

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (ugovor o najmu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika te dostavljen nadležnoj poreznoj upravi),

b) stan ili dio stana daje u podnajam,

c) on ili članovi njegova kućanstva stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

d) ako je ugovor o najmu Korisnik sklopio sa srodnikom u ravnoj lozi.

Visinu naknade za troškove slobodno ugovorene najamnine za Korisnika iz članka 17. stavka 1. točke 3. ove Odluke, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

 

1.2. Pravo na naknadu za troškove električne energije

 

Članak 21.

 

Pravo na naknadu za troškove električne energije, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

               1) Korisnik stana – najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

          2) Korisnik stana – najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe,

         3) osoba koja na temelju ove Odluke može ostvariti pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga.

 

Članak 22.

 

Pravo na naknadu za troškove električne energije može ostvariti Korisnik iz članka 21. ove Odluke koji ispunjava socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Visinu naknade za troškove električne energije za Korisnike iz članka 21. ove Odluke, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Korisniku nužnog smještaja Grada, koji pravo na nužni smještaj ostvaruje sukladno odluci kojom se uređuje davanje nužnih smještaja na korištenje, naknada za troškove električne energije nadoknađuje se u dvostrukom iznosu od iznosa utvrđenog u stavku 2. ovoga članka, ako ispunjava uvjet iz stavka 1. ovoga članka.

Pravo na naknadu za troškove električne energije ostvaruje se na način da se Korisnik za iznos visine naknade oslobađa od plaćanja dijela računa pravnoj osobi koja je izvršila uslugu isporuke električne energije.

Način ostvarivanja prava na naknadu za troškove električne energije utvrđuje se ugovorom koji Grad sklapa s trgovačkim društvom koje obavlja uslugu isporuke električne energije.

 

 

1.3. Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije

 

Članak 23.

 

Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije, kao dijela troškova stanovanja, Korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet- pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda.

Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije Korisnik može ostvariti samo u slučaju kada se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova stanovanja.

Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije nema Korisnik ako stan ili dio stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako stan koristi za druge namjene.

Pravo na naknadu za troškove isporučene toplinske energije ostvaruje se na način da se Korisniku nadoknađuje 50% iznosa mjesečnog promjenjivog dijela troškova isporučene energije za grijanje.

 

1.4. Pravo na naknadu za troškove isporuke plina

 

Članak 24.

 

Pravo na naknadu za troškove isporuke plina, kao dijela troškova stanovanja, Korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet- pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda.

Pravo na naknadu za troškove isporuke plina Korisnik može ostvariti samo u slučaju kada se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova stanovanja.

Pravo na naknadu za troškove isporuke plina nema Korisnik ako stan ili dio stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako stan koristi za druge namjene.

Pravo na naknadu za troškove isporuka plina ostvaruje na način da Korisnik ima pravo na besplatno korištenje do 6 m3 plina mjesečno po članu kućanstva.

 

1.5. Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga

 

Članak 25.

 

Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga, kao dijela troškova stanovanja, obuhvaća troškove usluga:

 1. javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda – besplatno korištenje do 5m3 vode i odvodnje otpadnih voda mjesečno po članu kućanstva,
 2. odvoza komunalnog otpada – besplatno korištenje usluge,
 3. pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama – besplatno pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama do 12m3 godišnje.

Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka, Korisnik može ostvariti ako ispunjava jedan od uvjeta:

a) socijalni uvjet- pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda.

Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka Korisnik može ostvariti samo u slučaju kada se usluga naplaćuje putem objedinjene naplate troškova stanovanja.

 Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga iz stavka 1. ovoga članka nema Korisnik ako stan ili dio stana daje u najam, odnosno podnajam ili ako stan koristi za druge namjene.

 

 

Članak 26.

 

Pravo na naknadu za troškove stanovanja iz članka 16. stavka 1. točke 1. podtočaka 1.1., 1.2., 1.3., 1.4 i 1.5. ove Odluke, nema Korisnik ako na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor te koji stambeni prostor koristi bez valjane pravne osnove.

 

 1. Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji

 

Članak 27.

 

Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji može ostvariti Korisnik ako ispunjava socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i potpuno je nesposoban za rad sukladno Zakonu.

Kućanstvu se može odobriti korištenje usluge prehrane u Pučkoj kuhinji, u pravilu, za najviše četvero članova kućanstva.

           

Članak 28.

 

Pravo na pomoć za uslugu prehrane u Pučkoj kuhinji Korisniku se može uskratiti ako to pravo ne ostvaruje svakodnevno bez opravdanog razloga.

 

 1. Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta

 

Članak 29.

 

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta može ostvariti Korisnik koji ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet – dijete iz članka 10. stavka 1. točke 2. i 4. ove Odluke.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta Korisnik može ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

Pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta ostvaruje se na način da se Korisniku pomoć dodjeljuje u obliku poklon bona.

Visinu iznosa poklon bona, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

 

 1. Pravo na besplatnu hranu za dojenčad

 

Članak 30.

 

Pravo na besplatnu hranu za dojenčad u Savjetovalištu za prehranu dojenčadi, koje djeluje pri Domu zdravlja Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja), može ostvariti Korisnik koji ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet – dijete iz članka 10. stavka 1. točke 2. i 4. ove Odluke.

Pravo na besplatnu hranu za dojenčad Korisnik može ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta.  

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu hranu za dojenčad podnosi se, u pravilu, Savjetovalištu za prehranu dojenčadi po preporuci odabranog liječnika pedijatra i patronažne medicinske sestre Doma zdravlja.

 

 

 1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima

 

 

Članak 31.

 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama i vrtićima (cjelodnevni i poludnevni boravak) može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu koje je ostvario Korisnik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu koje je ostvarilo dijete na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet – dijete iz članka 10. stavka 1. točke 1., 2. i 4. ove Odluke,

d) uvjet korištenja doplatka za djecu,

e ) uvjet udomiteljstva.

Troškove boravka iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad, i to kako slijedi:

          1) za Korisnika koji ostvaruje pravo na socijalni uvjet, uvjet prihoda, poseban uvjet i uvjet udomiteljstva, u 100% iznosu pune mjesečne cijene,

        2) za Korisnika koji ostvaruje pravo na uvjet korištenja doplatka za djecu, u visini iznosa mjesečne cijene koju, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Pod punom mjesečnom cijenom boravka iz stavka 2. ovoga članka razumijeva se mjesečna cijena za usluge redovitog programa predškolskog odgoja ustanove Dječji vrtić Rijeka.

 

 1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola

 

Članak 32.

 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende učenika organizirane u osnovnim školama, može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu koju je ostvario Korisnik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu koje je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet – učenik osnovne škole iz članka 10. stavka 1. točke 1., 2. i 4. ove Odluke,

d) uvjet udomiteljstva.

Punu mjesečnu cijenu troškova marende organizirane u osnovnim školama iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad.

 

Članak 33.

 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova prehrane (marende i ručka) učenika u produženom boravku, odnosno cjelodnevnom boravku organiziranom u osnovnim školama može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu koju je ostvario Korisnik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb ili pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu koje je ostvario učenik na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet – učenik osnovne škole iz članka 10. stavka 1. točke 1., 2. i 4. ove Odluke,

d) uvjet udomiteljstva.

Punu mjesečnu cijenu troškova prehrane u produženom, odnosno cjelodnevnom boravku u osnovnim školama iz stavka 1. ovoga članka snosi Grad.

 

 

 1. Pravo na uslugu pomoći u kući

 

Članak 34.

 

Pravo na uslugu pomoći u kući može ostvariti osoba kojoj je zbog starosti, tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, ako ispunjava sljedeće uvjete:

              1) ako ispunjava uvjet prihoda ili socijalni uvjet – pravo na osobnu invalidninu,

              2) ako pomoć ne mogu osigurati roditelj, bračni drug, izvanbračni drug, životni partner i djeca,

       3) ako nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

            4) ako nije otuđila nekretnine u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava,

          5) ako ne može to pravo u cijelosti ostvariti na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka moraju biti ispunjeni kumulativno.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na uslugu pomoći u kući može ostvariti i osoba koja ispunjava socijalni uvjet – pravo na doplatak za pomoć i njegu, u slučaju preporuke nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Za ostvarivanje prava na uslugu pomoći u kući, gradski cenzus prihoda utvrđuje se u iznosu koji je za 10% viši od cenzusa prihoda utvrđenog u članku 9. stavku 1. ove Odluke.

Pravo na uslugu pomoći u kući, pod uvjetima utvrđenim u stavku 1. ovoga članka, može se odobriti i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na uslugu pomoći u kući može ostvariti i osoba kojoj je na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb priznato pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, pravo na uslugu pomoći u kući ostvaruje se na način da se osobi priznaje pravo na razliku do pune cijene troškova usluge pomoći u kući.

 

 

Članak 35.

 

 Pravo na uslugu pomoći u kući može obuhvatiti:

            – organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću),

        – obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.),

       – održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

            – zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

           

Članak 36.

 

Uslugu pomoći u kući pruža ustanova socijalne skrbi te druga ovlaštena pravna i fizička osoba na temelju ugovora kojeg sklapa s Gradom.

           

 

 1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza

 

 

Članak 37.

 

Pravo na mjesečnu voznu kartu za javni prijevoz na linijama unutar područja grada Rijeke na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Autotrolej) može ostvariti samac i kućanstvo odnosno predstavnik kućanstva, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu – ostvaruje pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu,

b) uvjet prihoda – ostvaruje pravo na 50% cijene mjesečne vozne karte.

Kućanstvo može ostvariti samo jednu mjesečnu voznu kartu (predstavnik kućanstva).

Odredba stavka 2.ovoga članka ne primjenjuje se na redovite učenike srednje škole i redovite studente koji to pravo ostvaruju sukladno članku 38. ove Odluke.

           

Članak 38.

 

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu za javni prijevoz na linijama unutar područja grada Rijeke na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej može ostvariti redoviti učenik srednje škole i redoviti student ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda.  

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu za javni prijevoz na linijama izvan područja grada Rijeke na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej može ostvariti redoviti učenik i redoviti student koji pohađa nastavu izvan grada Rijeke ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet – pravo na zajamčenu minimalnu naknadu,

b) uvjet prihoda.

 

Članak 39.

 

Pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu na linijama unutar zona na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) posebni uvjet,

b) uvjet tjelesnog ili intelektualnog oštećenja,

c) uvjet darivanja krvi.

Korisnik iz stavka 1. podstavka b) ovoga članka može imati pratitelja koji ostvaruje pravo na besplatni prijevoz isključivo u prisutnosti Korisnika.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka nema Korisnik koji je u radnom odnosu.

 

Članak 40.

 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza, u pravilu, vrijedi:

– za učenike – do konca školske godine, odnosno do 31. kolovoza,

– za studente – do konca akademske godine, odnosno do 30. rujna,

– za ostale korisnike – do konca kalendarske godine.

 

 

 1. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

 

Članak 41.

 

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa na općem polju) može ostvariti član obitelji umrlog, ako je umrli ispunjavao jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet – pravo na doplatak za pomoć i njegu ili pravo na osobnu invalidninu,

b) uvjet prihoda.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti i poznanik umrlog u slučaju kada umrli nije imao obitelj, ako je obitelj nepoznata ili nepoznatog boravišta, ako je umrli ispunjavao jedan od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne mogu ostvariti osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka ako je umrli u trenutku smrti imao nekretninu ili ako je za života sklopio neki od obveznopravnih ugovora (ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju).

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se član obitelji umrlog, odnosno poznanik umrlog oslobađa od plaćanja računa za te troškove.

Na temelju zahtjeva KD Kozala d.o.o., Grad će podmiriti pogrebne troškove iz stavka 1. ovoga članka u slučaju kada umrli nije imao obitelj, odnosno ako je obitelj nepoznata ili nepoznatog boravišta.

           

        10.  Pravo na smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

 

Članak 42.

 

Pravo na smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača može, na teret Grada, ostvariti Korisnik – psihijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Korisnik koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) dužan je, nakon što zadrži dio prihoda namijenjen za osobne potrebe, sudjelovati u podmirenju troškova smještaja i liječenja.

Kriterije za sudjelovanje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača te visinu mjesečnog prihoda namijenjenog za osobne potrebe iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Gradonačelnik.

Pravo na smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača nema Korisnik ako na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.

 

           11. Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike

 

Članak 43.

 

Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike može ostvariti Korisnik koji ispunjava uvjet mirovinskog prihoda.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć iz stavka 1. ovoga članka, umirovljenici se razvrstavaju kako slijedi:

            – umirovljenici I. skupine – čija mirovina iznosi 1.000,00 kuna ili manje,

            – umirovljenici II. skupine – čija mirovina iznosi od 1.000,01 kuna do 1. 400,00 kuna.  

Visinu novčane pomoći po skupinama iz stavka 2. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Gradonačelnik.

Pomoć iz stavka 3. ovoga članka ostvaruje se na način da se Korisniku pomoć doznačuje, u pravilu, putem banke.

Pomoć iz stavka 3. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do kraja mjeseca za protekli mjesec.

Pravo na novčanu pomoć za umirovljenike nema umirovljenik ako na području Republike Hrvatske ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor ili kuću za odmor.

 

 

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

 

Članak 44.

 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, izvanbračnog druga, životnog partnera, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja te putem nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je hitan.

 

Članak 45.

 

Zahtjev se u pisanom obliku podnosi Odjelu, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

Podnositelj zahtjeva je dužan dati istinite osobne podatke, podatke o svom prihodu i imovini, kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava.

Za točnost podataka navedenih u zahtjevu podnositelj zahtjeva odgovara materijalno i kazneno.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom kućanstvu podnositelja zahtjeva – Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

           

Članak 46.

 

Ostvarivanje prava, u pravilu, počinje teći od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva, osim u slučaju iz članka 29., 30., 34., 41. i 42. ove Odluke.

Odjel može odlučiti da podnositelj zahtjeva započne s ostvarivanjem prava i za mjesec u kojem je podnio zahtjev, ako je zahtjev podnesen do petnaestog dana u mjesecu.

 

Članak 47.

 

O zahtjevu za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom odlučuje Odjel rješenjem, ukoliko ovom Odlukom nije drugačije utvrđeno.

O žalbi protiv rješenja Odjela o priznavanju prava na naknadu za troškove stanovanja odlučuje nadležno tijelo Primorsko – goranske županije, a o žalbi protiv rješenja Odjela o ostvarivanju ostalih prava propisanih ovom Odlukom odlučuje nadležno ministarstvo.

 

Članak 48.

 

Korisnik kojem je priznato pravo propisano ovom Odlukom, dužan je Odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na daljnje korištenje ili opseg prava, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

U tijeku ostvarivanju prava iz članka 34. ove Odluke Korisnik je, u pravilu, dužan najmanje jednom godišnje dostaviti odnosno predočiti odgovarajuće dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava.

Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Odjel će donijeti novo rješenje.

           

Članak 49.

 

Odjel će na mjestu na kojem se zaprimaju zahtjevi za ostvarivanje prava, na prikladan način istaknuti popis, odnosno pregled odgovarajućih isprava, odnosno dokaza potrebnih za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom.

Informacije o mogućnostima ostvarivanja prava na utvrđenih Odlukom stranke mogu dobiti i putem web aplikacije Socijalni program Grada Rijeke.

 

Članak 50.

 

Odjel je dužan voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom.

 

Članak 51.

 

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je vratiti neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć ako:

            – je na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on, njegov skrbnik ili njegov udomitelj znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

       – je ostvario pravo zbog toga što on, njegov skrbnik ili njegov udomitelj nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on, odnosno njegov skrbnik ili njegov udomitelj znao ili je morao znati,

            – mu je isplaćena naknada, odnosno pomoć na koju nije imao pravo prema rješenju ili mu je naknada, odnosno pomoć isplaćena u većem iznosu od iznosa određenog u rješenju.

 

Članak 52.

 

Kada Odjel utvrdi okolnosti iz članka 51. ove Odluke, pozvat će Korisnika da neosnovano primljenu naknadu, odnosno pomoć vrati u roku od 15 dana od dana zaprimljene obavijesti o utvrđenim okolnostima.

           

Članak 53.

 

Odjel može sa Korisnikom sklopiti nagodbu o načinu i vremenu povrata neosnovano primljene naknade, odnosno pomoći pri čemu se uzima u obzir imovno stanje i socijalni položaj Korisnika.

 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 54.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/12).

 

Članak 55.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/139

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.