GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2014. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

o sklapanju Dodatka I. Ugovoru o zamjeni nekretnina

u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

  1. Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 12. srpnja 2012. godine donijelo Odluku o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (KLASA:021-05/12-01/152, URBROJ:2170-01-16-00-12-3), temeljem koje su Grad Rijeka i trgovačka društva GP Krk d.d., Martinkovac gradnja d.o.o. i Metida d.o.o. sklopili Ugovor o zamjeni nekretnina dana 4. prosinca 2012. godine.

     

  2. Radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na novoformiranim građevnim česticama oznaka Bp-6a i Bp-6b sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 51/13) od 23. prosinca 2013. godine Grad Rijeka i trgovačka društva GP Krk d.d., Martinkovac gradnja d.o.o. i Metida d.o.o. sklopit će Dodatak I. Ugovoru iz točke 1. ove Odluke kojim će:

2.1. Grad Rijeka prenijeti u vlasništvo trgovačkom društvu Metida d.o.o. nekretnine u k.o.

Srdoči, koje se nalaze u građevnim česticama Bp-6a i Bp-6b, ukupne površine 1.886 m2 i to:

1196/2107 dijela k.č. 5/1309, površine suvlasničkog udjela 224 m2

– 9/19 dijela k.č. 5/1310, površine suvlasničkog udjela 7 m2,

– č. 1872/3 površine 52 m2;

– č. 1872/2 površine 680 m2;

– č. 5/1295 površine 662 m2;

– č. 5/1300 površine 175 m2;

– č. 2105/11 površine 58 m2;

– č. 2105/20 površine 28 m2,

 

2.2. Metida d.o.o. prenijeti u vlasništvo Gradu Rijeci nekretnine u k.o. Srdoči koje se nalaze izvan građevnih čestica Bp-6a i Bp-6b, ukupne površine 1.782 m2 i to :

911/2107 dijela k.č. 5/52, površine suvlasničkog udjela 1650 m2,

– 10/19 dijela k.č. 5/1302 površine suvlasničkog udjela 12 m2;

– č. 1878/4 površine 101 m2;

– č. 5/1313 površine 19 m2.

 

Razlika u vrijednosti nekretnina koje su predmet ove zamjene iznosi 72.228,00 kuna, koju će trgovačko društvo Metida d.o.o. biti u obvezi isplatiti Gradu Rijeci u roku od 30 dana od dana sklapanja Dodatka I. Ugovoru o zamjeni nekretnina.

  1. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će u ime Grada Rijeke Dodatak I. Ugovoru o zamjeni nekretnina sklopljenom između trgovačkih društava GP Krk d.d., Martinkovac gradnja d.o.o. i Metida d.o.o. te Grada Rijeke dana 4. prosinca 2012. godine.

  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/14-01/140

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

 Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.