GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14. Na temelju članka 119. stavka 1. podstavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst i 94/13), članka 52. Statuta Osnovne škole Škurinje Rijeka, članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora

Osnovne škole Škurinje Rijeka

 

 

I.

 

Razrješuje se Andrija Tkalčević dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole Škurinje Rijeka.

 

II.

 

Za člana Školskog odbora Osnovne škole Škurinje Rijeka imenuje se Uroš Mikašinović, kao predstavnik osnivača, na vrijeme do isteka mandata članova Školskog odbora.

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 021-05/14-01/118

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.