GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst i 2/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2015. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2015. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu.

 

 

Članak 2.

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za 2015. godinu u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

 

Članak 4.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 27.548,20 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 2.754,82 kuna.

 

 

Članak 5.

 

            Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu prema članku 3. ove Odluke u iznosima kako slijedi:

– Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP                             316.804,44       kuna

– Hrvatskim laburistima – stranci rada                                         143.250,74       kuna

– Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ                                  140.495,82       kuna

– Hrvatskoj stranci umirovljenika – HSU                                        88.154,34       kuna

– Primorsko goranskom savezu – PGS                                              85.399,42       kuna

– Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima – HNS   57.851,22       kuna

– Listi za Rijeku – RI                                                                             55.096,40       kuna

– Istarskom demokratskom saboru – IDS                                        30.303,02       kuna

– Akciji mladih – AM                                                                             27.548,20       kuna

– Autonomnoj regionalnoj stranci

Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke – ARS         27.548,20       kuna

– Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčević – HSP AS                 27.548,20       kuna.

 

 

Članak 6.

 

Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Odjel gradske uprave za financije na žiroračun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 

KLASA: 021-05/14-01/134

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.