GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

  1. Grad Rijeka prodat će nekretninu u svom vlasništvu, površine 1.440 m2, u naravi građevinsko zemljište označeno kao kat.čest. broj 1561/2 upisano u z.k.ul. broj 633 k.o. Rubeši, radi formiranja građevne čestice postojeće stambeno-poslovne građevine, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 751,67 kn/m2 odnosno ukupno 1.082.404,80 kn.
  2. Najpovoljnijim ponuditeljima za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 27. studenog 2014. godine, utvrđuju se JEZERKO CRNIĆ i IVANKA CRNIĆ, oboje iz Rukavca, Rukavac 192.
  3. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke, sklopit će, u ime Grada Rijeke kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine s JEZERKOM CRNIĆEM i IVANKOM CRNIĆ, oboje iz Rukavca, Rukavac 192, kao kupcima u po ½ dijela nekretnine.
  4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/14-01/142

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.