GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48, stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU

o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

  1. Grad Rijeka prodat će dio nekretnine u svom vlasništvu, približne površine 1.600 m2, u naravi građevinsko zemljište označeno kao kat.čest. broj 1562/1 upisano u z.k.ul. 633 k.o. Rubeši, radi formiranja građevne čestice postojeće stambeno-poslovne građevine, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 751,67 kn/m2, odnosno ukupno 1.202.672,00 kn.
  2. Najpovoljniji ponuditelj za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 27. studenog 2014. godine, utvrđuje se JEZERKO CRNIĆ iz Rukavca, Rukavac 192.
  3. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke, sklopit će, u ime Grada Rijeke kao prodavatelja, Predugovor o kupoprodaji nekretnine s JEZERKOM CRNIĆEM iz Rukavca, Rukavac 192, kao kupcem.
  4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/14-01/142

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

Predsjednica Gradskog vijeća

 Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.