GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 30., 30.a i 95. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 – ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 18. prosinca 2014. godine donijelo je

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o porezima Grada Rijeke (“Narodne novine” broj 108/01, 45/07 i 147/10 i “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 30/01, 16/07 i 52/10) u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 15% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.”

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2015. godine.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u “Narodnim novinama” i “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/14-01/141

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.