GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama Odluke o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/10 i 48/11) članak 3. mijenja se i glasi:

“Koeficijenti za obračun plaće dužnosnika iznose kako slijedi:

– za obračun plaće Gradonačelnika – 4,66

– za obračun plaće zamjenika Gradonačelnika – 3,98″.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 

KLASA: 021-05/14-01/137

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.