GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o izmjenama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih

i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 55/09, 26/10, 21/11 i 48/11) članak 2. mijenja se i glasi:

“Predsjednici i članovi kazališnih i upravnih vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od 982,64 kuna bruto mjesečno.”

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 

KLASA: 021-05/14-01/138

URBROJ: 2170-01-16-00-14-3

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

 Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.