GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 23. prosinca 2014.

Godina I. - broj 14.Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 18. prosinca 2014. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke

i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeka

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 55/09, 26/10 i 48/11) članak 3. briše se.

 

 

Članak 2.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

“Pravo na naknadu iz članka 2. ove Odluke ostvaruju kako slijedi:

predsjednik Gradskog vijeća u iznosu od 4.260,42 kuna bruto mjesečno,

– potpredsjednici Gradskog vijeća u iznosu od 1.866,32 kuna bruto mjesečno,

– ostali članovi Gradskog vijeća u iznosu od 1.413,19 kuna bruto mjesečno,

– predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća u iznosu od 529,51 kuna bruto, a potpredsjednici i članovi radnih tijela Gradskog vijeća u iznosu od 453,12 kuna bruto, za mjesec u kojem je održana sjednica radnog tijela i ako su bili nazočni sjednici, neovisno o tome koliko je sjednica ili nastavaka sjednica u tom mjesecu održano.”

 

Članak 3.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 

KLASA: 021-05/14-01/138

URBROJ: 2170-01-16-00-14-2

Rijeka, 18. prosinca 2014.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.